Оціночна компанія
"Expert IN"

Оцінка обладнання та машин

Різного роду обладнання і виробничі машини складають вагому частину майна компаній і підприємств. Іноді їх доля перевищує половину усіх активів. Часто вартість устаткування, відображена на балансі підприємства, не відповідає ринковій ціні, що призводить до помилкових даних про активи компанії, її інвестиційної привабливості і вартості. Тому для правильної побудови фінансової політики підприємства, що використовує у своєму технологічному процесі різне обладнання, необхідно точно знати ціну такого обладнання.

Затребуваність незалежної оцінки обладнання обумовлена тим, що кваліфікована та якісна оцінка вартості обладнання часто є єдиною можливістю визначення справедливої вартості основних фондів підприємств.

Справедлива ринкова вартість обладнання та машин представляє собою оціночну характеристику, виражену в грошовій формі, яку можна очікувати при обміні між продавцем і покупцем з вигодою для обох, без будь-якого примусу купувати або продавати, за умови, що обидва вони мають уявлення про всі актуальні факти щодо даного майна станом на певну дату і виходячи з того, що прибуток підприємства підтверджує цю вартість. Дана сума включає всі нормальні прямі і непрямі витрати, такі як витрати на установку і складання, необхідні для того, щоб майно було повністю працездатним.

До машин і устаткування відносяться такі об’єкти оцінки:

 • комплекс машин і устаткування в складі діючого підприємства
 • технологічні комплекси, що поєднують кілька взаємопов’язаних між собою технологічних машин і допоміжних пристроїв (потокові і автоматизовані лінії, роботизовані комплекси і т.д.)
 • функціонально самостійні машини, агрегати та установки
 • інженерні пристосування, верстати, інструменти
 • інші спеціалізовані автотранспортні засоби
 • машини та обладнання, в т. ч. унікальні або зняті з виробництва

З особливостей українського ринку обладнання можна виділити декілька важливих моментів:

 • більше 60 %  парку технологічного устаткування активно експлуатується і виконує свої основні функції, незважаючи на тривалий хронологічний вік;
 • частина устаткування не використовується у виробничому процесі внаслідок функціонального або економічного зносу;
 • біля 20 % основних засобів заводів і виробничих фабрик - це спеціалізоване устаткування, яке не представлене на ринку у вільному продажі.

Ринкова вартість машин та обладнання з часом змінюється у зв’язку з швидким розвитком технічного прогресу, освоєнням інноваційних технологій, зміни кон’юнктури ринку, а також фізичним і функціональним зношуванням. Всі вище перелічені чинники підтверджують необхідність періодичної оцінки машин і обладнання для приведення їх вартості на поточну дату.

Для оцінки обладнання і машин можна виділити такі основні цілі:

 • переоцінка в цілях відображення в бухгалтерському обліку та оподаткуванні (оцінка групи однорідних об’єктів основних засобів проводиться підприємством не частіше одного разу на рік і відображається в обліку по поточній вартості або шляхом прямого перерахунку за підтвердженими ринковими цінами);
 • оцінка заставної вартості машин, обладнання, технологічних ліній в під час кредитування;
 • визначення вартості устаткування у випадку його страхування – ініціюється власником для зниження ризиків можливого збитку, обов’язково для обладнання, яке виступає предметом застави;
 • оцінка машин і обладнання для цілей купівлі-продажу (важливо як для потенційних продавців, так і для покупців на етапі підготовки та проведення переговорів про угоду купівлі-продажу);
 • визначення ринкової вартості обладнання при внесенні в статутний капітал підприємства, злиття або реорганізації підприємств (оцінка обладнання затребувана у випадках оцінки загальної вартості майнового комплексу при створенні акціонерних товариств, повторної емісії акцій);
 • передача обладнання в оренду або лізинг;
 • підтвердження митної вартості;
 • банкрутство підприємства та виставлення його майна на торги для покриття боргів кредиторам;
 • розділ майна внаслідок розділу корпорації або розпаду партнерства;
 • постановка на облік запасних частин від списаного раніше майна.

Етапи незалежної оцінки устаткування

На початковому етапі проводиться опрацювання наданої інформації, повне дослідження об'єкту оцінки і аналіз його показників. На цій стадії формується технічне завдання, яке встановлює цілі проведення оцінювальних заходів, термін дії звіту, стандарти оцінки та ін.

Провівши аналіз і отримавши завдання, експерти нашої компанії оглядають і оформляють відповідний акт. У цьому документі зазначаються основні параметри, з яких складається підсумкова вартість об'єкту.

Завершальним етапом оцінки вартості обладнання є заповнення розгорнутого детального оціночного звіту. У цьому документі, окрім даних про об'єкт, зазначається аналітична інформація про найбільш ефективне застосування устаткування, розрахунок вартості різними методиками (прибутковим, витратним і порівняльним способом), узгодження оцінки.

Підходи до встановлення вартості обладнання та машин

Існують три загальноприйнятих підходи до визначення вартості: витратний, порівняльний і прибутковий. Ці підходи широко використовуються фінансовими установами, судами, державними установами, бізнесом і суспільством в цілому. Вони (підходи) лежать в основі теоретичних концепцій і систематизованих методів.

Хоча деякі стандарти вимагають, щоб враховувалися всі три підходи до оцінки, оцінка певних активів або характер даної оцінки можуть призвести до того, що використання всіх трьох підходів виявиться непрактичним. Наприклад, витратний і прибутковий підходи, як правило, не дуже корисні при визначенні ліквідаційної вартості. Витратний підхід без достатніх досліджень і розрахунків зносу і старіння може неточно відображати справедливу ринкову вартість того чи іншого активу. Може бути неможливе використання дохідного підходу для визначення вартості обладнання в процесі експлуатації, тому що може бути неможливо виділити ту частину загального доходу, яка припадає на дане устаткування. Порівняльний підхід неможливо використовувати для унікальної машини, аналоги якої ніколи не купувалася і не продавалася на ринку. Існує безліч інших подібних прикладів. Обставини оцінки конкретного активу можуть не дозволяти застосування або зіставлення всіх трьох підходів до оцінки вартості. Це відповідає Стандартному правилу 7-4 USPAP, яке передбачає, щоб оцінювач розглядав всі три підходи до оцінки вартості і визначав, які саме підходи найбільш доречні в даній конкретній ситуації.

Результат оцінки обладнання - Звіт про оцінку, який включає:

 • відомості про замовника і цілі дослідження, що проводяться;
 • перелік застосованих стандартів;
 • детальний опис об'єктів, що вивчаються;
 • огляд ринку оцінюваного устаткування;
 • опис об'єктів-аналогів і способів їх відбору;
 • застосовані методи і підходи;
 • детальні розрахунки і викладення, що обгрунтовують отримані дані;
 • експертний висновок.

Обладнання є активами, які часто складно оцінити. Фахівці нашої оціночної компанії здійснюють експертизу як унікального сучасного обладнання в умовах недостатніх обсягів інформації про нього, так і застарілого устаткування. У цих випадках не завжди підходять загальноприйняті методики оцінки. Оцінювачам потрібно проявити майстерність і високий рівень професійних знань. Це дасть можливість досягнути оптимального результату і підготувати якісний звіт про оцінку обладнання.

В процесі оцінки потрібно враховувати ринкові і неринкові види вартості. Неринкові (інвестиційна, ліквідаційна, залишкова і інші) опрацьовані достатньою мірою. Їх вплив на остаточну вартість обладнання встановлюється перевіреними методиками. Ці методики, приміром, підходять при списанні устаткування. Але якщо оцінка здійснюється при отриманні кредиту або страхуванні, потрібно встановити саме ринкову ціну на момент складання експертного висновку. Для цього наші фахівці використовують спеціалізовані бази даних і зведення з відкритих джерел про зміну вартості аналогічного обладнання.

Компанія «Expert IN» оперативно оцінить наявне на Вашому підприємстві обладнання і підготує звіт для офіційних органів, а також для внутрішніх потреб підприємства. Ми робимо послуги з оцінки як для великих підприємств, так і для малого і середнього бізнесу. Проведена нами експертиза дозволить Вам отримати достовірну і актуальну інформацію про вартість активів Вашої компанії.