Рецензування звіту про оцінку

Оціночна компанія

тел.: +38 (067) 232-20-22

Рецензування звіту про оцінку, основні положення:

Іноді, під час розгляду спірних питань, пов’язаних із використанням звіту про оцінку (звіту оцінювача), постають сумніви стосовно відповідності звіту нормативно-правовим актам та вимогам чинного законодавства. В таких випадках проводять його рецензування.

Наша компанія "Expert IN" надає професійні послуги з проведення рецензування звіту про оцінку, який виготовили інші суб'єкти оціночної діяльності.

Рецензування звіту про оцінку — це критичний і неупереджений розгляд звіту про оцінку та подання висновків у вигляді рецензії, в якій зазначається правильність проведення, повнота та відповідність виконаних процедур нормативно-правовим актам з оцінки майна.

Найбільш повно у вітчизняному законодавстві  поняття «Рецензування звіту про оцінку майна»  розкрито у Національному стандарті №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», у  розділі, який називається «Загальні вимоги до рецензування звіту про оцінку майна».

Акцентуємо  увагу, що згідно вимог законодавства, у рецензії зазначається висновок лише про достовірність оцінки, а не про достовірність результату величини вартості (цифри), яка отримана у звіті.

Законодавство, що регулює оціночну діяльність визначає, що неякісна (недостовірна) оцінка – це оцінка, проведена з порушенням принципів, методичних підходів, методів, оціночних процедур та (або) на основі необґрунтованих припущень.

Іншими словами, завдання Рецензента – встановити факт достовірності / недостовірності конкретного звіту про оцінку майна, а не давати власний висновок, щодо вартості майна, яке було оцінено у звіті.

Будь-які судження про вартість об'єкта оцінки, виражені у грошовій формі, можуть відображатися Рецензентом виключно у формі звіту про оцінку майна, складеному ним у повній формі, відповідно до вимог національних стандартів з оцінки майна.

Рецензування звіту про оцінку майна  проводиться на вимогу осіб, які використовують оцінку майна та її результати для прийняття рішень, у тому числі на вимогу замовників (платників) оцінки майна, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, судів та інших осіб, які мають зацікавленість у неупередженому критичному розгляді оцінки майна, а також за власною ініціативою суб'єкта оціночної діяльності.

Підставою для проведення рецензування є письмовий запит до осіб, які  мають право здійснювати рецензування звіту про оцінку майна, укладений договір з Рецензентом,  наявність у Замовника прав для замовлення рецензування та наявність самого об’єкта рецензування – звіту про оцінку майна (оригіналу або належним чином завіреної копії в повному розмірі).

Професійно проаналізований звіт про оцінку та складена досвідченим фахівцем (Рецензентом) рецензія дозволяє деталізувати усі невідповідності та помилки, що були допущені оцінювачем у звіті про оцінку та може слугувати підставою для звернення замовників оцінки, власників майна та інших зацікавлених осіб до судових, правоохоронних органів, регуляторів оціночної діяльності зі скаргою на дії оцінювача, що складав звіт.

Рецензування звіту про оцінку майна можуть здійснювати:

 • оцінювачі, які мають більше ніж дворічний досвід практичної діяльності з оцінки майна;
 • оцінювачі, які працюють в Фонді державного майна України з п'ятирічним досвідом роботи;
 • експертні ради, створені організаціями оцінювачів.

 

У рецензії повинні бути вказані такі положення:

 • Повна назва об'єкту рецензування - Звіту про оцінку майна.
 • Підстави, що стали причиною проведення рецензування.
 • Інформація про виконавців звіту, їхню професійну придатність, логічний підсумок міркувань про те, чи дані особи можуть проводити оцінку майна відповідно до правових норм здійснення професійної оціночної діяльності.
 • Терміни рецензування і дата коли рецензію було складено.
 • Висновок про правильність вибору виду вартості та її відповідність вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна.
 • Висновок про зібрані вихідні дані та іншу інформацію (достатність для проведення оцінки майна, їх повнота, та розкриття у звіті) особою, яка складала звіт про оцінку майна.
 • Аргументованість використання в процесі здійснення оцінки методів, оціночних процедур та методичних підходів, з урахуванням мети і бази оцінки, відповідність і правильність використаних припущень.
 • Загальний висновок про достовірність оцінки майна.
 • Інше.

Звіт про оцінку може бути класифікований за такими категоріями:

 1. Звіт повністю відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна.
 2. Звіт у цілому відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, але має незначні недоліки, які не вплинули на достовірність оцінки.
 3. Звіт не повною мірою відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна та має значні недоліки, що вплинули на достовірність оцінки, але може використовуватися в цілях, визначених у звіті, після виправлення зазначених недоліків.
 4. Звіт не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісним та (або) непрофесійним і не може бути використаний для визначених у звіті цілей.

За результатами роботи,  фахівець - рецензент, що працює в штаті компанії «Експерт ІН» готує Рецензію у письмовій формі, яку скріплює підписом. В складеній Рецензії, наш спеціаліст класифікує звіт за однією з чотирьох категорій (описано вище) та надає висновок, щодо відповідності законодавству та достовірності звіту про оцінку в цілому.

 

Ми гарантуємо швидку допомогу та аргументоване рецензування звітів наступного характеру:

 • Звіту з визначення вартості матеріального збитку (ДТП, пожежі, затоплення і т.п.).
 • Звіту з визначення вартості будь-якого майна в рамках виконавчого провадження.
 • Звіту з визначення вартості будь-якого арештованого майна, переданого для реалізації  на прилюдних торгах.
 • Звіту з визначення вартості будь-якого майна в рамках судових позовів.
 • Звіту з визначення  вартості нематеріальних активів (патентів, торгових марок, об’єктів інтелектуальної власності).

Ціни та терміни виконання робіт з рецензування звітів різняться в залежності від рівня їх складності, тому визначаються індивідуально при укладенні договору на надання послуг.

Рецензія на звіт про оцінку майна — це законний спосіб захисту Ваших інтересів в судах загальної юрисдикції, а також в досудових суперечках. Якщо фахово використати можливості, надані законодавством, можна спростити вирішення різноманітних правових непорозумінь і зменшити власні витрати.

Звертайтесь в компанію «Експерт ІН», будемо раді допомогти вирішити Ваші проблеми.