Експертна оцінка акцій та інших цінних паперів

Оціночна компанія

Тел.: +38 (067) 232-20-22

Оціночна компанія «Expert IN» пропонує професійні послуги в сфері оцінки бізнесу, в тому числі експертній оцінці акцій та інших цінних паперів підприємств. Щоб замовити оцінку акцій чи отримати консультацію експерта, телефонуйте за номером (067) 232-20-22.

Особливість даної оцінки полягає в тому, що цінні папери представляють собою спеціальну форму існування капіталу, що обертається на фондовому ринку. Але цінні папери не є матеріальним товаром і їх вартість визначається вартістю прав, які вони дають своєму власникові. Так, для власника акцій, - це право участі в управлінні, отримання дивідендів, отримання частини майна товариства при його ліквідації і т.д., для власника векселя - це передача, отримання доходу, погашення.

Компанія «Експерт ІН» визначає ринкову вартість акцій і таких цінних паперів:

 • пайових (дольових) – звичайних і привілейованих акцій;
 • боргових – облігацій і векселів;
 • похідних – опціонів, ф’ючерсів і т.п.

Експертна оцінка акцій

Оцінка акцій – це, по суті, визначення вартості даної компанії (бізнесу), а точніше тієї частки вартості бізнесу, яка припадає на оцінюваний пакет акцій. Експертна оцінка акцій є окремим випадком незалежної оцінки корпоративних прав.

Оцінка акцій підприємства дозволяє власнику пакета цінних паперів зрозуміти на який відсоток від прибутку організації (перераховується у вигляді дивідендів) він може розраховувати.

Оцінка акцій вигідна і для самого підприємства, адже цей процес дає можливість більш ефективно розподіляти кошти всередині організації. Тому ринкова оцінка акцій - затребувана і досить корисна процедура в сучасному бізнесі.

Коли розглядають оцінку акцій, важливо пам'ятати причину, по якій проводиться експертиза. Адже з точки зору покупця - це перш за все бажання і можливість отримання частини прибутку (або доходів) підприємства, яка виражається в формі дивідендів або пільг, наданих правлінням компанії (наприклад, продаж продукції підприємства за індивідуальними розцінками). А для продавця - це, можливо, деякі втрати в сенсі величини майбутніх надходжень, але і поява реальної можливості вкладення залучених коштів в інші перспективні інвестиційні проекти.

Для яких цілей проводиться оцінка акцій та інших цінних паперів

Оцінка може бути проведена для визначення ринкової вартості звичайних і привілейованих акцій, емітованих публічними або приватними акціонерними товариствами для вирішення наступних завдань:

 • оцінка вартості при укладенні угод з купівлі і продажу, спадкування, дарування та інше;
 • оцінка ринкової вартості акцій за умови зміни структури підприємства – або поглинання, або злиття і т.д.;
 • оцінка ринкової вартості акцій при зміні організаційно-правової форми акціонерного товариства (переходу з ПАТ в ПрАТ);
 • оцінка акцій для додаткового випуску в обіг або додаткової емісії цінних паперів;
 • оцінка акцій для визначення вартості при проведенні процедури викупу акцій у міноритарних акціонерів;
 • оцінка акцій для залучення зовнішнішніх інвестицій;
 • оцінка для надання висновку в суд.
цінні папери

Процедура оцінки акцій

Оцінка акцій може здійснюватися за такими показниками: ринок капіталу, чисті активи, дивіденди. Найбільш важливими характеристиками, які визначають вартість пакету акцій, є його розмір, ліквідність і ступінь контролю, яку він забезпечує. Найвищою ліквідністю володіють акції відкритих акціонерних товариств, які котируються на головних біржових майданчиках, найменшою - акції закритих акціонерних товариств, які не присутні у відкритому обороті.

Практика оцінки розрізняє методи стосовно оцінки вартості меншої (міноритарної) частки, яка вільно реалізується. При цьому за своїми особливостями відрізняються підходи до оцінки пакета акцій відкритої та закритої акціонерної компанії.

Так, наприклад, для оцінки вартості контрольного (понад 50%) і 100% пакета в межах майнового підходу використовується метод чистих активів і метод ліквідаційної вартості. У межах дохідного підходу - метод дисконтованих грошових потоків і метод прямої капіталізації доходів. У рамках порівняльного підходу – метод угод (метод ринкових мультиплікаторів). Для оцінки меншої частки (міноритарного пакету), що вільно реалізується, використовується метод ринку капіталу (метод середньозваженої вартості продажів акцій).

При визначенні вартості контрольного пакету методологічно можливо визначити вартість меншої (міноритарної) частки в бізнесі і шляхом оцінки премії за контроль визначити вартість контрольного пакета. Аналогічно, при визначенні вартості неконтрольного пакета від вартості контрольного пакета віднімається знижка за неконтрольний характер.

Вартість володіння (розпорядження) контрольним пакетом завжди вища від вартості (розпорядження) міноритарним пакетом. Це обумовлено ставленням учасника до таких основних елементів контролю:

 • вибори ради директорів і призначення менеджерів;
 • визначення винагороди менеджерів та їх привілеїв;
 • визначення політики підприємства, зміна стратегії розвитку бізнесу;
 • прийняття рішень про поглинання або злиття з іншими компаніями;
 • прийняття рішень про емісії;
 • зміна статутних документів;
 • розподіл прибутку за підсумками діяльності підприємства, у тому числі встановлення розмірів дивідендів;
 • ухвалення рішення про порядок або придбання власних акцій компанії.

Ступінь контролю (властивості пакета) залежить від ліквідності пакета акцій, який реалізується. Контрольний пакет акцій вимагає меншої знижки за недостатню ліквідність, ніж міноритарій. При оцінці пакетів акцій також враховується ефект розподілу власності. Він полягає в можливості приєднання голосів великих акціонерів до однієї з конкуруючих груп. Слід взяти до уваги і положення чинного законодавства про режим голосування на зборах акціонерів. Також необхідно врахувати факт повного 100% контролю, неповного контролю (від 50 до 100%) і міноритарної частки (до 25% і від 25 до 50%).

При оцінці контрольного пакету, якщо відсутні якісь окремі елементи контролю, величина премій за контроль зменшується на вартість, що припадає на даний елемент. Навпаки, якщо неконтрольному пакету акцій властиві якісь окремі можливості елементів контролю, то це відображається в його вартості.

Деталізація методичних підходів, що рекомендується для практичної оцінки пакетів акцій і використання певного методичного інструментарію, викладена в «Порядку визначення пакетів акцій товариств».

Оцінка ринкової вартості акцій в результаті використання професійних підходів і методик повинна показати підсумкову величину, яка і стане результатом цього трудомісткого процесу.

Етапи оцінки:

 1. Визначається цільова спрямованість процедури оцінки і залежність від неї стандарту вартості. Крім цього, на першому етапі ретельно аналізується обсяг тієї інформації, яка знаходиться у відкритому доступі, а також підлягає розгляду відсоток оцінюваних паперів.
 2. Аналізується ефективність і затребуваність даного підприємства (або компанії) на ринку з урахуванням галузевого фактора, також враховуються в цілому його перспективність напрямку в бізнесі.
 3. На підставі отриманих даних оцінювач вибирає певну методику, по якій буде оцінювати вартість акцій.
 4. Визначається якість і повнота інформації, яку надають, а також з'ясовується її достатність (або недостатність) для подальшої оцінки.
 5. Здійснюється прогнозування (на основі отриманих показників) доходів майбутніх періодів.
 6. Експерт з оцінки підводить підсумки і робить висновок щодо поточної вартості акцій.

В результаті проведеної роботи можна мати повну і вичерпну інформацію не тільки щодо вартості акцій, а й про загальну картину стану бізнесу власника акцій.

Якщо розглядати оцінку акцій з точки зору інвестиційної політики бізнесу, то після проведення такої операції істотно знижується ризик укладення невигідних угод. Відповідно оцінювання акцій - це шлях до прозорого ведення бізнесу і повного огляду ходу справ на ринку цінних паперів в даний момент часу.

Вартість оцінки акцій та терміни виконання

Об’єм, вартість та строки роботи щодо оцінки акцій, яка проводиться нашою компанією залежать від об’єма пакету, що оцінюється, повноти доступу оцінювача до звітності підприємства-емітента, галузі діяльності підприємства, кількості та типів активів, що обліковуються на балансі підприємства.

Основним джерелом інформації, яка використовуються для експертної оцінки акцій є баланс підприємства та фінансовий звіт за останній звітній період.
Перелік первинної інформації, що буде запрошена оцінювачем, залежить від конкретного виду цінних паперів.

Процес визначення об’єму роботи:

 • спочатку нам потрібно побачити та проаналізувати баланс і звіт про фінансові результати підприємства за останній звітний період;
 • потім попросимо надати розшифровки деяких строк балансу (яких саме, буде зрозуміло лише після вивчення балансу);
 • тільки після отримання первинної звітності буде визначений об’єм роботи, а відповідно і її вартість та термін виконання.

Замовити оцінку акцій та інших цінних паперів

Щоб замовити оцінку ринкової вартості акцій та інших цінних паперів чи отримати консультацію експерта, телефонуйте за номером +38(067)232-20-22. В нашому штаті працюють висококваліфіковані оцінювачі з багаторічним досвідом роботи, які проводять оціночну діяльність на підставі відповідних сертифікатів виданих Фондом державного майна України. За результатами проведеної незалежної оцінки, ми випускаємо Звіт про оцінку, який складений відповідно до вимог чинного законодавства і має юридичний статус офіційного документа.

Чому за оцінкою акцій варто звернутися до нас:

БЕЗКОШТОВНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ

Наші експерти дадуть відповідь на будь-яке ваше питання. Всі консультації, проведені в процесі оцінки вашого майна, надаватимуться безкоштовно.

ПРОФЕСІОНАЛІЗМ

Наші фахівці мають багаторічний досвід в галузі оцінки та готові виконувати найскладніші завдання. Ми проводимо кілька тисяч оцінок на рік різного майна по всій Україні.

ЕКОНОМІЯ ЧАСУ

Використання непрофесійного експертного висновку може створити для Вас проблеми в майбутньому. Замовляючи послугу в нас, Ви не витрачатимете свій час на судові розгляди та будете впевненні, що Звіт про оцінку виготовлений у відповідності до законодавства.

ДЕМОКРАТИЧНІ ЦІНИ

Ми працюємо над тим, щоб ви могли отримувати від нас послугу високої якості, витрачаючи на це прийнятні кошти.

РОБОТА ПО ВСІЙ УКРАЇНІ

У нас є представництва в усіх обласних центрах України, тому Ви можете розраховувати на нашу послугу  не залежно від регіону, в якому знаходиться Ваше майно.

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

У пріоритетах нашої компанії піклуватися про охорону особистих даних клієнтів. Ми укладаємо офіційний договір з умовою повної конфіденційності усієї отриманої для оцінки інформації.