Тест на знецінення активів

Оціночна компанія

Знецінення активів

Знецінення активів - це зниження корисності активів, яке виявляється у перевищенні їх балансовою вартістю над відшкодовуваною сумою. Сума зниження корисності вважається втратою від знецінення.

Дані про знецінення активів зібрано в єдиному стандарті — (IAS) 36. Це один з важливих міжнародних стандартів, в якому встановлюються правила обліку знецінення основних засобів, нематеріальних активів, дебіторської заборгованості та деяких інших активів. Міжнародний стандарт фінансової звітності МСФЗ (IAS) 36 розглядає знецінення в трьох напрямках: знецінення окремого активу, знецінення одиниці, яка генерує грошові потоки, знецінення ділової репутації.

Одиниця, що генерує грошові потоки - це мінімальна ідентифікована група активів, що не залежать від надходжень грошових потоків від інших активів або груп активів. У найпростішій ситуації підприємство має лише одну одиницю, яка генерує грошові потоки, до числа якої входять всі активи підприємства.

Облік знецінення активів зведений за принципом обачності. Його дотримання запобігає завищенню оцінки активів, адже будь-який актив не повинен оцінюватися вище, ніж рівень доходів, який він здатний принести, або оцінка активу не повинна перевищувати вартість, за яку він може бути проданий у поточних ринкових умовах. Стандарт (IAS) 36 забезпечує здійснимість даного принципу.

Облік знецінення активів проводиться відповідно до МСФЗ (IAS) 36 зі всіх активів, крім:
- фінансових активів;
- запасів;
- активів, що формуються з будівельних договорів;
- інвестиційної нерухомості;
- відкладених податкових активів;
- біологічних активів;
- активів з договірних прав страховика;
- довгострокових активів для продажу.

Тест на знецінення активів

Виявляти ознаки знецінення згідно стандарту (IAS) 36 потрібно на кожну звітну дату (дату річного звіту), але цей стандарт не вимагає формальної оцінки відшкодовуваної суми активу (генеруючої одиниці) якщо немає показників втрат (збитку) від знецінення. Тому тест на знецінення оптимально проводити на основі індикаторів (ознак) знецінення. Щоб їх встановити використовують зовнішні і внутрішні джерела інформації.

Зовнішні джерела інформації:

 • наявність очевидних ознак того, що вартість активу знизилась протягом певного періоду більше, ніж очікувалось за цей час при звичайному використанні;
 • ринкові процентні ставки чи інші ринкові норми прибутку на інвестиції підвищились протягом року і даний ріст, швидше всього, буде мати суттєвий негативний вплив на ставки дисконтування, які використовують при розрахунку вартості використання і відкшодованій вартості активу;
 • значні зміни, які мають неблагополучні наслідки для підприємства, що відбулися протягом відповідного періоду, чи відбудуться в найближчому майбутньому в технічних, ринкових, економічних чи правових умовах, в яких підприємство здійснює свою діяльність;
 • балансова вартість чистих активів підприємства перевищує його ринкову капіталізацію.

Внутрішні джерела інформації:

 • появляються ознаки морального старіння чи фізичної зношуваності активу;
 • із внутрішньої звітності випливає, що економічна ефективність активу гірша чи буде гірша ніж очікувалось;
 • значні зміни, які мають неблагополучні наслідки для підприємства щодо інтенсивності і способу використання активу, відбулися протягом поточного періоду або ймовірно відбудуться в найближчому майбутньому. Дані зміни стосуються простою активу, плани із припинення чи реструктуризації діяльності, до якої відноситься актив, а також рекласифікація терміну служби активу з невизначеної на визначену.

Етапи проведення тесту на знецінення активів

1. Визначити активи, які потрібно тестувати на знецінення.

На цьому етапі потрібно прийняти рішення про проведення тестування. Також важливо визначити хто буде приймати рішення щодо того, який саме актив потрібно “уцінити”. Добре, якщо це буде людина, яка добре орієнтується в даному бізнесі і має розуміння про майбутнє активу, знає динаміку цін на нього і ситуацію на ринку.

2. Розрахувати відшкодовану вартість активу

Відшкодовувана вартість активу визначається відповідно до стандарту (IAS) 36 як найбільше з таких значень:

 • справедливої вартості, виключаючи витрати з вибуття (чистою вартістю реалізації);
 • експлуатаційної цінності (сума коштів, яку приносить актив у процесі його використання).

Між цими величинами є принципова різниця. Справедлива вартість відображає розрахункові оцінки і відомості, які є в наявності у проінформованих покупців і продавців, які бажають здійснити дану операцію. Експлуатаційна цінність навпаки відображає оцінки конкретної організації. Стандарт рекомендує застосовувати індивідуальний підхід до активів, тобто краще проводити тест на знецінення окремо щодо кожного об'єкту, ніж об'єднувати їх в групи.
Після того, як були оцінені майбутні грошові потоки, їх потрібно дисконтувати за відповідною ставкою. Для розрахунку ставки дисконтування стандарти рекомендують використовувати середньозважену вартість капіталу підприємства, проте на практиції порахувати її досить важко.

3. Визначити збиток від знецінення

Збитки (втрати) від знецінення виникають тоді, коли балансова вартість активу перевищує відшкодовану вартість. В цьому випадку в звіті про фінансове положення вартість активу зменшують на суму збитку від знецінення.

4. Визнати збиток від знецінення

При цьому необхідно враховувати те, що якщо актив вже переоцінювався раніше, то втрати від його знецінення визнають в складі іншого сукупного доходу і представляють в резерві по переоцінці в тій частині, в якій сума збитку покриває величину визнаної раніше дооцінки того ж активу. Дещо інша ситуація з визнанням знецінення одиниці, що генерує грошові потоки (ОГГП). Втрати від знецінення цієї одиниці потрібно розприділити між активами, які входять в ОГГП.

5. Аналіз ситуації після звітної дати

Потрібно також оцінити ситуацію на ринку після звітної дати. Несподівані ситуації на ринку передбачити під час побудови прогнозів майже неможливо, тому дані часто коректують. Та подібні обставини потрібно врахувати при тестуванні на знецінення в наступному звітному періоді, а також не забути оцінити ситуацію для виявлення будь-яких ознак необхідності відновлення визнаних раніше втрат від знецінення.

6. Підготовка розкриття

Розрахунки, які були проведені під час тесту на знецінення активів, потрібно документувати. Вимоги и перелік розкриття тестування подано в стандарті (IAS) 36.

При тестуванні слід враховувати такі особливості:

Для розрахунку чистої продажної вартості активу, потрібно від його справедливої (поточної ринкової) ціни відняти можливі витрати з вибуття.
До витрат з вибуття належать:

 • судові витрати;
 • податки, пов’язані безпосередньо з вибуттям активу;
 • витрати на демонтаж і транс­портування;
 • інші витрати, пов’язані з підготовкою активу до продажу.

Якщо окремий актив не може бути визнаний генеруючою одиницею, то цінність експлуатації рахується загалом для генеруючої одиниці, без розділу на різні активи. У більшості випадків відділити грошові потоки від використання окремо взятого об’єкта дуже складно.
Експлуатаційна цінність активу (генеруючої одиниці) встановлюється як сумарне використання дисконтованих грошових потоків. Оцінка грошових потоків проводиться з врахуванням поточного стану активів і має формуватися на найсвіжішій інформації відносно бюджету. Визнання збитку від знецінення об’єкта (або генеруючої одиниці) має сенс, якщо відшкодовувана сума істотно нижча за його балансову вартість.
Варто зазначити, що в процесі встановлення чистих фінансових потоків від використання активу до числа витрат долучаються як прямі, так і непрямі витрати, якщо їх можна аргументовано розділити на переоцінювані активи.

Процедура тесту на знецінення активів є досить складною. Крім основних завдань до неї також входить визначення ціни активів, за яку їх можна продати, а також розрахунок їх експлуатаційної цінності. Тому така робота повинна проводитися не бухгалтерами чи економістами, до її виконання залучають незалежних експертів.

Досвід оцінювачів компанії «Експерт ІН» в проведенні тесту на знецінення активів дозволяє здійснювати оцінку згідно з усіма міжнародними стандартами і в мінімально можливі терміни. В штатному складі компанії працюють фахівці-експерти, що володіють міжнародними кваліфікаційними сертифікатами оцінювачів (RICS та TEGoVA).

Чому варто звернутися до нас

БЕЗКОШТОВНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ

Наші експерти дадуть відповідь на будь-яке ваше питання. Всі консультації, здійснені в процесі проведення даного виду робіт, будуть надаватися безкоштовно.

ПРОФЕСІОНАЛІЗМ

Ми маємо багаторічний досвід в галузі оцінки та готові виконувати найскладніші завдання. Наша компанія проводить кілька тисяч оцінок на рік різного майна по всій Україні.

ЕКОНОМІЯ ЧАСУ

Використання непрофесійного експертного висновку може створити для Вас проблеми в майбутньому. Замовляючи послугу в нас, Ви не витрачатимете свій час на судові розгляди та будете впевненні, що відповідні документи виготовлені у відповідності до чинного законодавства.

ДЕМОКРАТИЧНІ ЦІНИ

Ми працюємо над тим, щоб ви могли отримувати від нас послугу високої якості, витрачаючи на це прийнятні кошти.

ПРАЦЮЄМО ПО ВСІЙ УКРАЇНІ

Щоб оцінити ваше майно, експерти компанії приїдуть до Вас, не залежно від того, де саме Ви знаходетесь, адже ми маємо регіональні представництва по всій Україні

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

У пріоритетах нашої компанії піклуватися про охорону особистих даних клієнтів. Ми укладаємо офіційний договір з умовою повної конфіденційності усієї отриманої для оцінки інформації.