Оцінка для цілей бухгалтерського обліку

Оціночна компанія

В сучасній економіці оціночна діяльність є важливим і необхідним доповненням до бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік виконує необхідні завдання, але не має можливості об’єктивно врахувати фактори за межами підприємства, приміром зміни ринкової вартості основних засобів, нерухомості чи нематеріальних активів. Незалежна оцінка дає можливість відновити реальну вартість об’єктів і встановити зміни, які були об’єктивно невраховані в бухгалтерському обліку.

Також часто трапляються випадки, коли потрібно оцінити майно, яке ще не стояло на бухгалтерському обліку. У всіх цих випадках оцінювачі, після того як встановлять вартість об’єкта, дадуть можливість відновити реальну вартість і відобразити її в бухгалтерському обліку.

Оцінка майна в бухгалтерському обліку - це визначення ринкової вартості майна підприємства для різних цілей бухгалтерського обліку та оподаткування.

Оцінка для цілей бухгалтерського обліку на сьогодні є досить затребуваною послугою, адже перелік майна, яке має необхідність встановлення вартості для бухгалтерських потреб є досить значним.

Проведення оцінки об’єктів бухгалтерського обліку доцільно у наступних ситуаціях

 • при купівлі-продажі, приватизації майна та іншому відчуженні – оцінка земельних ділянок, будівель, споруд, устаткування, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, нематеріальних активів та ін.;
 • при передачі майна під заставу, зокрема, при кредитуванні – оцінка заставної вартості будівель, споруд, устаткування та інших матеріальних і нематеріальних активів заставодержателя;
 • для оренди – оцінка майна, що орендується  або здається в оренду, з метою визначення розміру  орендної плати;
 • при страхуванні – оцінка страхової вартості майна для визначення розміру страхових платежів;
 • для визначення вартості внесків учасників та засновників господарських товариств, при реорганізації, створенні спільних підприємств – оцінка частки учасників в статутному капіталі підприємства;
 • при банкрутстві, ліквідації підприємства – оцінка ліквідаційної вартості активів підприємства, що ліквідується;
 • для визначення частки майна у спільному майні при виділенні – оцінка частки;
 • при визначенні збитків або розміру відшкодування у випадках, встановлених законом;
 • для обґрунтування доцільності здійснення інвестиційних проектів при реконструкції діючих підприємств, а також при створенні нових компаній;
 • у випадках, передбачених нормативними актами.

Найбільш поширеною є практика залучення підприємствами зовнішнього суб’єкта оцінки з метою оцінки заставного майна та оцінки майна з метою продажу. Володіння інформацією про реальну вартість засобів підприємства, джерел їх утворення, господарських процесів та їх результатів і факторів, які на них впливають, є необхідною умовою успішного фінансування та управління майном підприємства.

Відображення в бухгалтерському обліку вартості об’єктів,  визначеної незалежним оцінювачем

 • ринкової (справедливої) вартості внесків засновників до статутного капіталу, зокрема, рухомого та нерухомого майна, цінних паперів, майнових прав;
 • ринкової (справедливої) вартості об’єктів основних засобів (при проведенні їх переоцінки);
 • ринкової (справедливої) вартості необоротних активів (при операціях купівлі-продажу, оренди, застави);
 • ринкової (справедливої) вартості інтелектуальної власності (нематеріальних активів);
 • ринкової (справедливої) вартості оборотних активів (при операціях купівлі-продажу, застави);
 • ринкової (справедливої) вартості майна, яке виступає базою для оподаткування;
 • ринкової (справедливої) вартості визначення збитків або розміру відшкодування;
 • ринкової (справедливої) вартості бізнесу;
 • ринкової (справедливої) вартості інвестиційного проекту;
 • ринкової (справедливої) вартості майна та майнових прав суб’єкта господарювання в інших випадках

Нормативними актами, що регулюють оціночну діяльність в Україні, зокрема, ст. 7 Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”, встановлені конкретні господарські умови, за яких потрібно обов’язково проводити незалежну оцінку майна із залученням відповідних спеціалістів – оцінювачів.
 
При здійсненні незалежної оцінки, що проводиться для цілей бухгалтерського обліку та оподаткування це стосується таких цілей:

 • проведення переоцінки основних засобів;
 • оподаткування майна згідно із законодавством;
 • визначення збитків або розміру відшкодування у випадках, встановлених законом;
 • визначення ринкової вартості майна;
 • визначення часток внесків учасників при створенні підприємства.

Оцінка майна у зазначених випадках виконана особами, які не є суб’єктами оціночної діяльності (в т.ч. бухгалтером або іншою посадовою особою підприємства) визнається недійсною.

Встановлення вартості майна

У більшості випадків підприємства самостійно визначають справедливу вартість об’єктів, і лише третина звертається до послуг незалежної оцінки. При самостійному визначенні підприємством справедливої вартості об’єкту основних засобів інформація про ринкову ціну повинна бути документально підтверджена, а відповідальність за об’єктивність визначення реальної вартості покладається на керівника підприємства.

Зазначимо, що у випадку залучення незалежного оцінювача до визначення справедливої вартості основного засобу, підприємство частково знімає з себе відповідальність за недостовірне визначення вартості об’єкта. Згідно з ст. 32 ЗУ “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” оцінювачі та суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов договору, зокрема, за недостовірність чи необ’єктивність оцінки майна, відповідно до умов договору та закону.

Крім того, оцінювач визначає справедливу вартість основного засобу на підставі розроблених методик та видає підтверджуючий документ – висновок про вартість об’єкта оцінки, забезпечуючи достовірність та документальне підтвердження такої оцінки.

Після вибору незалежного оцінювача відбувається документальне оформлення співпраці через підписання договору. В ньому вказуються такі обов’язкових положення як вартість послуги, термін та мета оцінки, права і обов’язки сторін.

Після окреслення основних питань співпраці та укладання договору відбувається передача незалежному оцінювачу документів, необхідних для визначення достовірної вартості об’єкту, зокрема, документів, які підтверджують право власності та відображають технічні характеристики. За результатами виконання умов договору, незалежний оцінювач складає висновок про вартість об’єкта оцінки та акт приймання-передачі послуг з незалежної оцінки, які є підставою для відображення в бухгалтерському обліку вартості послуг незалежної оцінки та вартості об’єкта облікового відображення, визначеного незалежним оцінювачем.

Значення оцінки майна для цілей бухгалтерського обліку

Незалежна оцінка може допомогти підприємцю в спірних питаннях, а також значно підвищує довіру інвесторів, кредиторів та інших зацікавлених організацій до даних, які відображаються в бухгалтерії підприємства, кредитних заявках та бізнес-планах.

Щоб замовити оцінку майна для цілей бухгалтерського обліку, звертайтесь в оціночну компанію “Expert IN”, наші експерти мають великий досвід роботи в сфері оціночної діяльності, що є гарантією якісного виконання відповідних робіт. Ціни на наші послуги є середньозваженими на ринку і тому зрозумілі для клієнтів. За більш детальною інформацією звертайтесь за телефонами, поданими нижче:

Можливо вас також зацікавить