Оціночна компанія

Оцінка об'єктів інтелектуальної власності

Інтелектуальна власність (ІВ) — це результат творчої праці людини, який можна використовувати будь-яким способом у господарській діяльності. Поняття ІВ застосовують для визначення прав, що відносяться до інтелектуальної діяльності людини у виробничій, науковій, літературній і художній галузях. За формами інтелектуальна власність може бути індивідуальна або колективна. Інтелектуальна власність є об'єктом інвестування і охороняються законом — авторським та патентним правом.

Оцінка інтелектуальної власності – це визначення вартості обсягу прав на конкретні результати інтелектуальної діяльності, володіння якими забезпечує їх власнику певну вигоду.

Потреба оцінки об’єктів інтелектуальної власності виникає у зв'язку з орієнтацією економіки України на інноваційний напрямок розвитку та впровадженням новітніх технологій для більшої конкурентоспроможності бізнесу.

Правильна оцінка ринкової вартості об'єктів інтелектуальної власності дає можливість:

 • збільшити ринкову вартість компанії при оцінці НМА у сукупності з її іншими активами;
 • створити додатковий актив, що становить комерційну зацікавленість для третіх осіб;
 • зменшити розмір матеріальних збитків при незаконному використанні ОІВ компанії третіми особами;
 • зменшити податок на прибуток компанії.

Компанія «Експерт ІН» проводить оцінку таких об’єктів інтелектуальної власності:

торгова марка

Торгові марки (знаки для товарів і послуг)

Винаходи, технології, промислові зразки

Комп’ютерні програми та бази даних

Експертна оцінка вартості торгової марки

Торгова марка, торговий знак, логотип та бренд вважаються унікальними об'єктами інтелектуальної власності. Торгова марка є провідним компонентом маркетингової стратегії сучасного бізнесу і виступає важливою складовою в процесі збільшення капіталу компанії. В певному розумінні торгова марка – це символ ділової репутації компанії.

Цінність виняткових прав на торгову марку і знаки обслуговування полягає у можливості отримання їх власником визначених та подекуди досить суттєвих переваг в бізнесі. Надання ліцензій на користування торгової марки, особливо якщо вона має позитивну репутацію, може бути хорошим джерелом доходу.

В процесі просування на ринку торгової марки її вартість зростає. Сама ж вартість торгової марки визначається як капіталізований додатковий дохід, який вона генерує. Також позитивний вплива на загальну ринкову вартість компанії і, відповідно, привабливість для партнерів та інвесторів має оцінка торогової марки чи торгового знаку (бренду) компанії.

Оцінка торгової марки, товарного знаку чи бренду компанії вимагає комплексного підходу. Для цього наші експерти проводять аналіз всього циклу виробництва і реалізації товарів або послуг компанії. У результаті цієї роботи можна визначити ринкову вартість об'єкта оцінки через встановлення впливу відмітної ознаки (товарного знаку) на величину прибутку компанії і об'єм реалізації товарів і послуг.

Оцінка ринкової вартості винаходу, технології чи промислового зразка

Винахід — це будь-який вид технічного рішення, отриманого в промисловій, технологічній, біологічній, фармацептичній чи іншій галузі. Основна ознака винаходу — це новизна і промислове застосування, винахід повинен бути корисним.

Оцінка винаходів має свою специфіку. Промисловий зразок характеризується як оригінальний виріб, що має новий вигляд, дизайн та ергономіку. При оцінці винаходу експерти використовують спеціальну формулу, в якій враховуються коефіцієнт оригінальності, коефіцієнт складності дизайну і коефіцієнт об'єму продукції, яку складає промисловий об'єкт.

Оцінка винаходу, технології чи промислового зразка — це, фактично, оцінка прав на них. Ринкову вартість мають лише інтелектуальні права. Саме вони відображаються в бухгалтерському обліку, вносяться в статутний фонд, продаються, даруються чи успадковуються. Якщо на винахід не оформлено право, він не містить ніякої цінності.

Експертна оцінка вартості комп'ютерних програм та баз даних

Комп'ютерна програма - це послідовність інструкцій, виражених у формі, придатній для зчитування комп'ютером, призначених для виконання пристроєм управління обчислювальної техніки. Найчастіше образ програми зберігається у вигляді виконуваного модуля (окремого файла або групи файлів).

База даних представляє собою сукупність даних, організованих відповідно до концепції, яка описує характеристику цих даних і взаємозв'язки між їх елементами. Сучасна база даних, крім саме даних, містить їх опис та може містити засоби для їх обробки.

Оцінка вартості комп'ютерних програм та баз даних включає себе наступні етапи:

1. Збір інформації про оцінюваний об'єкт та визначення пов'язаних з ним майнових прав.

2. Аналіз ринку аналогічних комп'ютерних програм (БД) та закономірностей його зміни.

3. Аналіз найкращого та найбільш ефективнішого варіанту використання комп'ютерної програми.

4. Вибір та застосування методів для оцінки об'єкта, аналіз доцільності їх використання в оцінці даної комп'ютерної програми.

5. Висновок про підсумкову ринкову вартість об'єкта та підготовка звіту про оцінку.

Хоч не існує універсального методу визначення вартості комп'ютерних програм, адже кожна має свої індивідуальні якості і досить складно створити стабільний алгоритм для достовірного та точного розрахунку вартості цього об'єкта, та для практичної оцінки вартості комп'ютерної програми наші експерти застосовують витратний та порівняльний підходи.

Традиційно оцінка об'єктів інтелектуальної власності проводиться у таких випадках:

 • укладення угод купівлі-продажу ОІВ;
 • внесення до статутного капіталу новостворюваного підприємства;
 • при продажу-купівлі підприємства (бізнесу), яке володіє ОІВ;
 • при приватизації підприємства, яке володіє ОІВ;
 • при укладенні ліцензійного договору та необхідності обґрунтувати розрахунок платежів за використання ОІВ;
 • при злитті, поглинанні, реструктуризації, ліквідації або банкрутстві підприємства, яке володіє ОІВ;
 • при страхуванні ОІВ;
 • при визначенні економічного ефекту від використання ОІВ на підприємстві;
 • при оцінці діяльності підприємства в цілому і вироблення спільної стратегії розвитку.

 

Головними факторами, що впливають на вартість ОІВ, є:

 • можливість вільного обігу на ринку;
 • термін дії;
 • фактор новизни;
 • надійність правової охорони;
 • визначення впливу активу на кінцеві результати господарської діяльності підприємства.

Для проведення оцінки об'єктів інтелектуальної власності необхідна інформація про термін використання об’єкту, опис ОІВ, правовстановлюючі документи на об’єкт (патенти).

Ціни та терміни виконання робіт з оцінки ОІВ різняться в залежності від виду об’єкта, тому визначаються індивідуально при укладенні договору на надання послуг.

Звертайтесь до нас, тому, що спеціалісти нашої компанії приділяють особливу увагу якості оцінки об'єктів інтелектуальної власності. Вона проводиться на високому рівні, адже від її результатів залежить розвиток наших клієнтів. Звіт про оцінку, підготовлений в компанії “Експерт ІН” - це документ, на основі якого будуть залучатися інвестори та прийматися ефективні управлінські рішення.