Судова експертиза

ЕКСПЕРТ ІН

Група компаній

тел.: +38 (067) 232 20 22

Судова експертиза - це процесуальна дія, яка складається з проведення необхідних досліджень і видачі експертного висновку, пов'язаного з питаннями, що відносяться до конкретних справ і вимагають спеціальних знань в певних областях.

Проведення експертизи в тих чи інших спірних питаннях відіграє важливу роль для встановлення достовірної інформації та прийняття об'єктивного судового рішення. Експертизу, в основному, проводять, якщо звичайними способами встановити істину неможливо.

Якісно зроблена судова експертиза передбачає проведення експертних судових досліджень, які спрямовані на захист прав і свобод громадян, дотримання законодавства та врахування інтересів держави.

Група компаній «ЕКСПЕРТ ІН» надає професійні послуги з проведення судових експертиз:

 

Оціночно-будівельна експертиза

Оціночно-земельна експертиза

будівельно технічна експертиза

Будівельно-технічна експертиза

Економічна експертиза

Будівельно-технічна експертиза

Судова будівельно-технічна експертиза відноситься до класу інженерно-технічної експертизи. Проведення цієї експертизи дозволяє отримати фактичні дані про якість виконаних будівельно-монтажних робіт, встановити повноту, достовірність і правильність представлених матеріалів, оцінити прийняті технічні рішення з точки зору їх відповідності вимогам діючих стандартів. Саме тому будівельна експертиза є однією з надійних інструментів врегулювання спорів між забудовниками і замовниками.

Судова будівельно-технічна експертиза включає в себе напрямок за спеціальністю:

10.6 Дослідження об'єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів.

Основна мета проведення будівельно-технічної експертизи-визначення технічного стану будівлі або іншої конструкції. В рамках цієї мети зазвичай вирішується цілий список завдань. Їх кількість залежить від того, який саме об'єкт піддається експертизі.

 

Метою призначення судової будівельно-технічної експертизи є:

 • встановлення факту відповідності (невідповідності) побудованої або реконструйованої будівлі проекту та вимогам будівельних норм і правил
 • визначення якості проведених робіт-виявлення браку, дефектів і порушень, прогнозування їх можливих наслідків
 • визначення ринкової вартості будівлі або приміщення (з урахуванням проведених робіт)
 • перевірка на відповідність пожежним, екологічним, санітарно-епідеміологічним нормам, пунктам укладеного між сторонами договору
 • визначення ступеня зносу будівлі
 • встановлення причин та опис величини збитку, нанесеного затопленням, пожежею, фіксація його обсягів і розрахунок вартості відновлення
 • проведення обстеження при переплануванні будівлі, включаючи надбудову і поглиблення підвальної частини

Оціночно-будівельна експертиза

Оціночно-будівельна експертиза (напрям за спеціальністю 10.10 - «визначення оціночної вартості будівельних об'єктів і споруд») полягає в дослідженні стану квартир, будинків, споруд, їх частин та інших об’єктів будівництва і призначається з метою визначення їх вартості в існуючому стані, вартості виконаних робіт або розміру завданих збитків.

 

Основні питання оціночно-будівельної експертизи:

 • Яка вартість (дійсна, ринкова, залишкова, ліквідаційна, вартість ліквідації, спеціальна, інвестиційна тощо) будівель, споруд, їх частин (приміщення, квартири) та іншого нерухомого майна
 • Чи відповідає виконана оцінка нерухомого майна вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, методології, методів, оціночних процедур.

 

Приблизний перелік документів, які потрібні для проведення оціночно-будівельної експертизи:

 • правовстановлюючі документи на об’єкт оцінки;
 • правовстановлюючу та технічну документацію на земельну ділянку, на якій розташований об’єкт оцінки та ін.;
 • договірна документація (договори підряду та додатки до них, додаткові угоди тощо).

Оціночно-земельна експертиза

Оціночно-земельна експертиза проводиться для визначення вартості земельних ділянок. Експертиза може бути призначена як за рішенням уповноваженого на це органу, так і за заявою юридичної або фізичної особи.

Цей види експертизи включає в себе напрямок за спеціальністю 10.14 "Оцінка земельних ділянок".

 

Основні завдання, які вирішує оціночно-земельна експертиза:

 • проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок
 • проведення експертної грошової оцінки прав на земельні ділянки
 • визначення відповідності виконаної оцінки земельних ділянок вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, методології, методам, оціночним процедурам
 • визначення відповідності фактичного розташування будівель та споруд відносно меж земельних ділянок документів та технічній документації із землеустрою
 • визначення можливості розподілу (порядку користування) земельними ділянками, проведення розробки варіантів їх розподілу (порядку користування)

Судова економічна експертиза

Сутність судово-економічної експертизи полягає в дослідженні фінансово-господарської діяльності підприємства.

Судові економічні експертизи поділяються на судово-бухгалтерські та фінансово-економічні експертизи, залежно від об'єкта, який досліджують.

У процесі проведення судово-бухгалтерської експертизи розглядають і аналізують документацію бухгалтерії, а саме: всі господарські та фінансові операції, що підлягають бухгалтерському обліку, розподіл і рух грошових коштів згідно звітності. При цьому експертиза або виявляє порушення або невідповідність, або підтверджує їх відсутність.

При проведенні фінансово-економічної експертизи вивчають документи, пов'язані з фінансовими операціями, показники господарської діяльності, надходження і розподіл грошових коштів і пов'язану з цим фінансову дисципліну.

 

Судово-економічна експертиза включає в себе напрямки за спеціальностями:

11.1 Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності

11.2 Дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій

11.3 Дослідження документів фінансово-кредитних операцій

 

В рамках проведення економічної експертизи досліджуються такі питання:

 • правильність відображення в документах бухгалтерського обліку та звітності підприємства будь-якої господарської операції
 • вартість частки, що належить акціонеру, засновнику, учаснику при виході з товариства
 • динаміка фінансового стану підприємства за певний період і наявності у нього можливості відповідати за покладеними на нього фінансовими зобов'язаннями
 • повнота та своєчасність виконання контрагентами умов договорів, у тому числі кредитних
 • правильність нарахування та повнота сплати сум податків та інших обов'язкових платежів
 • відповідність порядку нарахування та виплати преміальних сум та дивідендів нормативним положенням підприємства тощо.
судова експертиза

Законодавче врегулювання проведення судової експертизи

Судову експертизу проводимо відповідно до Закону України «Про судову експертизу», Цивільного процесуального кодексу, Кримінального процесуального кодексу та інших законодавчих актів України і підлягає контролю спеціальних державних структур.

Підставою провадження судової експертизи є ухвала або постанова органу чи особи, яка має право призначати судову експертизу. Судова експертиза вважається призначеною з дня винесення відповідної ухвали або постанови. Орган або особа, які призначили судову експертизу, повинні представити об'єкти досліджень і надати матеріали справи, які потрібні для проведення експертизи.

Також зазначимо, що деякі учасники за власним бажанням можуть замовляти судову експертизу щоб виграти процес.

«ЕКСПЕРТ ІН» допоможе у вирішенні Ваших завдань і проблем шляхом надання таких послуг:

 • проведення судової експертизи в рамках процесу, за запитом органів слідства, а також виконавчої влади та місцевого самоврядування
 • складання висновку за запитом фізичної або юридичної особи, включаючи адвокатів
 • підготовка рецензії на висновок інших експертів
 • консультації на предмет проведення експертного дослідження

Наші експерти проводить дослідження об'єктивно, у повній відповідності до діючих норм та стандартів, в межах відповідної експертної спеціальності, всебічно і в повному обсязі.

Особам, які призначили судову експертизу, передається висновок експерта - письмовий документ, що відображає хід і результати проведених досліджень. Результатами досліджень є висновки з питань, поставлених перед експертом.