мсфо

Оцінка для цілей МСФЗ (Міжнародних стандартів фінансової звітності)

Оприлюднено

Щоб замовити експертну оцінку для цілей МСФЗ

телефонуйте за номером +38 (067) 232-20-22

Сьогодні в Україні здійснюється поступова адаптація національних норм складання звітності до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Так, відповідно до статті 12-1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року (зі змінами і доповненнями), підприємства, що становлять суспільний інтерес, публічні акціонерні товариства (ПАТ) та інші окремо визначені за видами діяльності підприємства, складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами.

Аудит МСФЗ

Вищезазначені підприємства повинні оприлюднювати складену фінансову звітність, яку в обов’язковому порядку підтверджують незалежні аудитори. До 30 квітня такі підприємства мають оприлюднити звіт МСФЗ на своєму сайті (ч. 3 ст. 14 Закону про бухгалтерсткий облік). Великі підприємства також проходять МСФЗ аудит з оприлюдненням МСФЗ звіту до 1 червня.

Міжнародні стандати фінансофої звітності дають можливість зменшити витрати на аудит, адже аудит за МСФЗ проводиться на основі Міжнародних стандартів аудиту (МСА), у яких аналогічне до МСФЗ розуміння цілей фінзвітності.

Оцінка справедливої вартості активів для МСФЗ

Важливі питання облікової політики підприємства при переході на МСФЗ - визнання конкретної інвентарної позиції активом, встановлення справедливої вартості такого активу, строків його корисного використання, а також визнання збитків від зменшення корисності активу (групи активів). Відповіді на ці питання не можливі без залучення до процесу професійних оцінювачів.

В процедурі оцінки  активів, для цілей відображення їх вартості у звітності за МСФЗ, основним є принцип справедливої вартості.

МСФЗ визначає справедливу вартість як ціну, яка була б отримана за продаж актива, або сплачена за передачу зобов'язання у звичайній операції між учасниками ринку на дату оцінки.

Визначення справедливої вартості у вітчизняних стандартах оцінки, міжнародних та європейських  стандартах оцінки має певні відмінності та особливості.

Слід відмітити, що експерти, які окрім вітчизняних кваліфікаційних документів, отримали ще міжнародні/європейські сертифікати з оцінки майна, чітко оперують міжнародними стандартами оцінки (МСО/IVS) та європейськими стандартами оцінки (ЄСО/EVS), що дозволяє їм фахово проводити процедуру переоцінки активів для цілей МСФЗ та нівелювати певні неузгодженості між вимогами вітчизняних та міжнародних стандартів.

Хто безпосередньо повинен здійснювати оцінку?

МСФЗ 13 акцентує увагу на тому, що «суб’єкт господарювання оцінює справедливу вартість…» або «суб’єкт господарювання має оцінювати…», тим самим наголошуючи, що оцінку справедливої вартості суб’єкт господарювання виконує силами власних фахівців.

Але разом з тим в  МСБО 16 «Основні засоби» (параграф 32) вказується наступне: «Справедлива вартість землі та будівель, як правило, визначається на основі ринкових даних за допомогою експертної оцінки, яку, як правило, здійснюють професійні оцінювачі».

Що ж стосується національного законодавства, то Закон України «Про оцінку майна…», у статті 7, регламентує перелік обов’язкових випадків проведення незалежної оцінки. До таких обов’язкових випадків, зокрема, належить і випадок «переоцінки основних фондів для цілей бухгалтерського обліку».

Наведена норма фактично визначає обов’язковість для підприємства, при проведення переоцінки основних фондів для цілей бухгалтерського обліку, залучати до цього процесу незалежного сертифікованого експерта (оцінювача).

Методологічні підходи при оцінці справедливої вартості активів для цілей МСФЗ:

При визначенні ринкової та  справедливої вартості, згідно вимог МСФЗ практикуються такі основні оціночні підходи:

  • ринковий, або порівняльний, підхід (market approach);
  • дохідний підхід (income approach);
  • витратний підхід (cost approach).

Кожен із цих підходів, у свою чергу, може бути реалізований у формі того чи іншого методу в межах підходу. Під час оцінки конкретного активу фахівець-оцінювач обирає один або кілька методів та підходів, що максимально адекватно відображають вартість конкретного активу (групи активів). Вибір того чи іншого методу/підходу – сфера компетенції та професійного досвіду оцінювача, який має виходити  в своєму виборі з природи та характеру оцінюваного активу, обсягу та наявності ринкової (вхідної) інформації щодо цього активу.

Кінцеве підсумкове значення (якщо вартість оцінюваного активу була визначена кількома підходами/методами) експерт обирає, виходячи з того, що це значення отримане з використанням найбільш достовірної інформації та відображає найбільш типову мотивацію і поведінку інвестора в ситуації, коли інвестор приймав би рішення про придбання такого активу на ринку.

Замовити оцінку для цілей МСФЗ

Застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності українськими підприємствами є інструментом, що покликаний наблизити вітчизняний бізнес до цивілізованого світу, стати зрозумілим та більш прозорим для зовнішніх інвесторів та акціонерів, оптимізувати  управління ресурсами компанії.

Фахівці компанії «Експерт ІН» мають великий досвід проведення оцінки в різних галузях економіки, володіють міжнародними сертифікатами  в сфері оцінки (MRICS, REV TEGoVA), що є гарантією якісного виконання робіт будь-якого рівня складності.

Наявність широкої мережі регіональних підрозділів та представництв дозволяє нам оперативно та ефективно надавати послуги в будь-якому регіоні України.

Щоб замовити оцінку для МСФЗ (Міжнародних стандартів фінансової звітності) або отримати консультацію телефонуйте за номером +38 (067) 232-20-22  і наші фахівці дадуть відповідь на всі Ваші питання.

Коментарі

  Підписатися  
Повідомити