мсфо

Оцінка для цілей МСФЗ (Міжнародних стандартів фінансової звітності)

Оприлюднено

Оцінка для Міжнародних стандартів фінансової звітності МСФЗ одна з найбільш актуальних цілей оцінки майна українських компаній, оскільки міжнародні стандарти фінансової звітності визнані вже у багатьох країнах світу. В Україні також проходить планомірне зближення національних правил складання звітності зі стандартами МСФЗ.

Оціночна компанія «Експерт ІН» пропонує професійні послуги з незалежної оцінки майна, необхідність у проведенні якої виникає в процесі приведення у відповідність облікової політики підприємства вимогам міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) відповідно до чинного законодавства України.

Так, відповідно до статті 12-1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV (із змінами і доповненнями) публічні акціонерні товариства, банки, страховики, а також підприємства, які провадять господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, щорічно (починаючи з фінансової звітності за 2012 рік), складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за МСФЗ.

Вищезазначені підприємства зобов'язані оприлюднювати свою фінансову звітність, підтверджену аудиторським висновком, в термін до 30 квітня року, що настає після звітного періоду.

Оцінка справедливої вартості активів для МСФЗ

Головне питання обліку основних засобів - визнання основних засобів як активу, визначення його вартості, амортизаційних нарахувань, а також збитків від зменшення корисності. Тому і виникає потреба у проведенні оцінки активів для визначення їх справедливої вартості.

У разі первинного складання звітності для відповідності зі стандартами МСФЗ оціночна компанія проводить роботи з метою відображення майнового стану підприємства, після визначення ринкової вартості основних засобів. При цьому об'єктами оцінки виступають основні засоби, нерухомість у т. ч. незавершеного будівництва, а іноді також і нематеріальні активи.

Основоположним принципом в оцінці для МСФЗ є концепція "fair value" (справедливої вартості). Саме за цією вартістю мають бути відображені у фінансовій звітності компанії всі активи та зобов'язання.  По суті, це ринкова вартість, тобто найбільш ймовірна ціна, за якою актив може бути проданий на відкритому ринку в умовах конкуренції та відповідних строках пропозиції. Але при визначенні цієї вартості відповідно до стандартів МСФЗ, існує ряд особливостей.

На відміну від стандартів бухгалтерського обліку в Україні, методика МСФЗ полягає в тому, що при визначенні ринкової вартості враховуються дисконтовані майбутні грошові потоки. При цьому для адекватної оцінки активів і пасивів підприємства виключно важливим є правильний вибір ставки дисконту, оцінка супутніх ризиків, дотримання прийнятої в міжнароднім середовищі техніки дисконтування.

Стандарти МСФЗ передбачають такий вид активів як інвестиційна нерухомість (investment property). Керівництво компанії саме в праві вибрати метод оцінки об'єктів інвестиційної нерухомості. Але при цьому необхідно розуміти, що в разі вибору обліку за собівартістю, тобто за вартістю придбання з урахуванням усіх витрат, визначати справедливу вартість все одно доведеться на кожну звітну дату. В нашому законодавстві ця норма закріплена в Стандарті бухгалтерського обліку № 7 "Основні засоби", затверджене наказом Мінфіну від 27.04.2000 р. № 92. Саме тому більшість організацій обирає метод обліку за справедливою / ринковою вартістю і залучає для її визначення незалежних оцінювачів.

 

Для зміни фінансової звітності відповідно до стандартів МСФЗ практикуються в основному два методи:

– Адаптація вже існуючої звітності. При цьому підході складання звітності за МСФЗ проводиться зміна інформації та коригування статей вже підготовленої звітності за стандартами бухгалтерського обліку. Активи, зобов'язання та капітал з допомогою оціночних робіт і наступних коригувань, а також додаткових проводок доводяться до необхідної для відображення за МСФЗ величини.

– Також практикуються підходи здійснення паралельного обліку, який полягає в одночасному веденні бухгалтерії і Стандартів бухгалтерського обліку України та за МСФЗ. Даний спосіб підготовки звітності вимагає подвійних витрат, але в той же час є і більш законним з урахуванням світової та української специфіки ведення бухгалтерії.

Оцінка для МСФЗ проводиться в наступному порядку:

  • Фахівці нашої компанії проводять процедури зі складання та аналізу списків активів підприємства, які підлягають оцінці.
  • Згрупування однорідних об'єктів оцінки.
  • Класифікація для вибору відповідних стандартів вартості і методів згідно з вимогами МПО-1.
  • Огляд об'єктів та збір необхідної інформації для ідентифікації та опису об'єктів.
  • Збір необхідної інформації про ринок і аналіз ринку, до якого відносяться об'єкти оцінки.
  • Проведення оціночних розрахунків.
  • Складання звіту про оцінку для МСФЗ.

Замовити оцінку для цілей МСФЗ

Застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності українськими підприємствами дозволяє не тільки залучати інвесторів і акціонерів, але і більш ефективно управляти ресурсами компанії. Важливим інструментом переходу на МСФЗ є оцінка основних засобів підприємства.

Експерти незалежної оцінної компанії «Експерт ІН» оперативно і якісно виконають оцінку активів за МСФЗ, зроблять максимально точні розрахунки для уніфікації фінансової звітності відповідно до вимог міжнародних стандартів оцінки (IVSC), які встановлюють високі вимоги до методики та процедуру оцінки.

Щоб замовити оцінку для Міжнародних стандартів фінансової звітності або отримати консультацію експерта телефонуйте за номером +38 (067) 232-20-22 і ми відповімо на всі Ваші питання.

Коментарі

  Підписатися  
Повідомити