Оцінка частки засновника ТОВ

ЕКСПЕРТ ІН

Оціночна компанія

Тел.: +38 (067) 232-20-22

Експертна оцінка частки засновника (учасника) в статутному капіталі Товариства

Часто трапляються випадки, коли підприємству потрібно здійснити експертну оцінку свого майна, зокрема при виході одного з учасників.

Компанія «ЕКСПЕРТ ІН» надає професійні послуги в сфері оцінки бізнесу, в тому числі експертну оцінку вартості часток засновників ТОВ. В нас працюють провідні експерти, які володіють національними й міжнародними сертифікатами та мають великий досвід роботи в галузі оцінки, що є гарантією якісного надання даної послуги.

Результатом нашої роботи є звіт про оцінку корпоративних прав, в якому об'єктивно та достовірно викладено інформацію щодо вартості активів підприємства і вказана справедлива ринкова вартість частки учасника підприємства, компенсацію за яку він має право отримати при виході з Товариства.

Щоб отримати консультації експерта та замовити оцінку, телефонуйте за номером +38 (067) 232-20-22

Визначення вартості частки засновника при виході з ТОВ

Визначення вартості частки засновника, згідно з ч. 6 ст. 24 Закону України «Про Товариства…»  відбувається з врахуванням загальної ринкової вартості всіх часток учасників Товариства пропорційно до розміру частки одного учасника.

За змістом ч.1 ст. 66 та ст. 139 Громадянського кодексу України - до майна підприємства належать речі та інші цінності, в тому числі НМА (нематеріальні активи), які:

  • мають вартісне визначення;
  • виробляються чи використовуються у діяльності підприємства;
  • відображаються на балансі ТОВ або враховуються в інших передбачених законом формах обліку майна.

Тобто, вартість частки засновника Товариства, яка повинна бути сплачена, має відповідати ринковій вартості активів товариства за вирахуванням ринкової вартості його зобов’язань (тобто вартості чистих активів Товариства), пропорційній до частки засновника в статутному капіталі Товариства.

До внесення змін в законодавство, досить часто вартість частки «міноритарних» учасників Товариство (його «мажоритарні» учасники) безпідставно розраховувало як суму, еквівалентну внеску «міноритарія» до статутного капіталу, або виходячи з балансової вартості чистих активів підприємства.

В більшості випадків балансова вартість майна підприємства є значно меншою ніж його реальна справедлива ринкова вартість, тому «бухгалтерський / аудиторський» розрахунок чистих активів такого Товариства не може називатися ринковим.

Якщо між засновником, який виходить і ТОВ виникає спір за спосіб встановлення вартості майна, учасник має право вимагати здійснення з ним розрахунків за ринковою вартістю чистих активів ТОВ, а не на підставі «бухгалтерської» (балансової) вартості.

Виплата частки в майновому еквіваленті

За домовленістю засновника та товариства, відповідно до ч. 9 ст. 24 Закону про ТОВ, виплата грошових коштів може бути замінена на передачу іншого майна. При цьому, як зазначає ч. 10 ст. 24 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», товариство повинне виплатити при виході засновника вартість його частки або передати майно лише еквівалентне розміру оплаченої частини частки даного засновника.

Хоча, як показує практика, відшкодування частки засновника в майновому еквіваленті (компенсація майном) не завжди хороша ідея, оскільки і в підприємства, і в учасника у такому випадку часто виникають зайві податкові навантаження.

Як здійснюється оцінка вартості часток засновників підприємства

Наприклад, в статутному капіталі ТОВ «ВЕКТОР» знаходяться 10000,00 грн., а п’ять його засновників володіють такими частками:

Учасник 1 – 50% статутного капіталу

Учасник 2 – 20% статутного капіталу

Учасник 3 – 15% статутного капіталу

Учасник 4 – 10% статутного капіталу

Учасник 5 – 5% статутного капіталу

 

ТОВ «ВЕКТОР» має:

  • необоротні активи на балансі (нерухомість, земля, транспорт, обладнання, меблі, техніка і т.п.) за балансовою вартістю 1 млн. грн.;
  • оборотні активи (готова продукція, товари, дебіторська заборгованість і т. п.) за балансовою вартістю 0,5 млн. грн.;
  • довгострокові та поточні зобов’язання (кредиторська заборгованість за товари/послуги, за позиками і т.п.) за балансовою вартістю 0,7 млн. грн.;
  • нерозподілений прибуток (непокритий збиток) минулих років, певний обсяг додаткового та резервного капіталу.

Розглядаємо варіант виходу «Учасника 4», який володіє 10% статутного капіталу товариства та здійснив свій грошовий вклад в розмірі 1 тис. грн.

Після отримання повідомлення від «Учасника 4» про його намір вийти зі складу учасників ТОВ «ВЕКТОР», це підприємство звертається до відповідного сертифікованого оцінювача (оціночної компанії) із замовленням на проведення оцінки ринкової  вартості корпоративних прав підприємства (корпоративні права підприємства в цілому дорівнюють ринковій вартості часток усіх його учасників).

За результатами проведеної оцінки, оцінювач  (оціночна компанія) складає звіт, в рамках якого проведена переоцінка усіх активів та зобов’язань підприємства за їх поточною ринковою вартістю.

 

Для прикладу:

  • необоротні активи ТОВ «ВЕКТОР» з балансовою вартістю 1 млн. грн. переоцінені за справедливою ринковою вартістю в 5 млн. грн.;
  • оборотні активи ТОВ «ВЕКТОР» з балансовою вартістю 0,5 млн. грн. переоцінені за справедливою ринковою вартістю в 0,4 млн. грн.;
  • довгострокові та поточні зобов’язання з балансовою вартістю 0,7 млн. грн. переоцінені за справедливою ринковою вартістю в 0,5 млн. грн.

 

Ринкова вартість корпоративних прав (вартість усіх часток) рівна :

необоротні активи +  оборотні активи – зобов’язання = 5 + 0,4 – 0,5 = 4,9 млн. грн.

Таким чином, належна до виплати частка «Учасника 4» дорівнює 4,9 млн. грн х 10% = 490 тис. грн.

Хто може здійснювати оцінку частки засновника

Закон України «Про Товариства…» прямо не встановляє обов'язкових вимог до визначення часток засновників, проте в ньому зазначено, що статут товариства може передбачати порядок вибору суб'єкта оціночної діяльності. Разом з цим, Законом про оцінку майна (ст. 7) установлено, що проведення оцінки майна є обов'язковим у разі виходу учасника зі складу товариства, до якого внесено майно господарських товариств з державною часткою (часткою комунального майна).

Водночас за аналогію закону, згідно з ч.1 ст.8 Цивільного Кодексу України, та для вирішення питань з оцінкою часток ТОВ, застосовується ч.1 ст. Закону України «Про акціонерні товариства», в якій зазначається, що ринкова вартість майна під час оцінки згідно з цим Законом, іншими законодавчими актами або статутом акціонерного товариства проводиться на засадах незалежної оцінки, яка здійснюється згідно із Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність». Відповідно, вважається об’єктивним проведення оцінки ринкової вартості сукупності всіх часток засновників ТОВ на підставі ЗУ «Про оцінку майна» суб’єктом оціночної діяльності (незалежним оцінювачем).

Також слід зазначити, що проводити оцінку вартості корпоративних прав (часток учасників товариства) можуть не всі суб’єкти оціночної діяльності, а лише ті, які отримали сертифікат зі спеціалізацією «2.1» та в складі яких працює оцінювач, що має відповідне кваліфікаційне свідоцтво в межах напрямку «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності».

Аналіз реєстру оцінювачів свідчить, що лише один з двадцяти оцінювачів (суб’єктів оціночної діяльності) володіє відповідними сертифікаційними документами та фаховими знаннями, що надають право на здійснення оцінки вартості корпоративних прав. Тому варто відповідально підійти до вибору оцінювача для виконання відповідних робіт.

Замовити оцінку вартості частки засновника ТОВ

Оціночна компанія "Експерт ІН" має дозвільні документи, видані Фондом державного майна України, із напрямом діяльності (спеціалізацією) «2.1» та відповідних сертифікованих експертів в своєму штаті, що надає нам можливість проводити оцінку майна і майнових прав у чіткій відповідності до норм та стандартів чинного законодавства України.

На підставі отриманої від замовника документації, наші фахівці проводять грамотний аналіз всіх нюансів, що впливають на кінцеву вартість частки засновника ТОВ.

У  випадку ж недобросовісної поведінки інших учасників, приміром замовлення необ’єктивної оцінки корпоративних прав в іншого оцінювача, ми готові сприяти у захисті майнових інтересів засновника, проводячи рецензування звіту чи альтернативну оцінку активів товариства.

Щоб замовити оцінку вартості корпоративних прав (часток засновників товариства) та отримати консультацію експерта, телефонуйте за номером +38(067)232-20-22