Оцінка активів підприємства

ЕКСПЕРТ ІН

Оціночна компанія

Тел.: +38 (067) 232 20 22

Активи підприємства — це сукупність майнових прав, які належать підприємству і представляють собою матеріальні та фінансові ресурси, нерухомість, цінні папери, товарні знаки і ділову репутацію. Активи є цінністю і можуть приносити прибуток своєму власникові, отже, їх потрібно оцінювати, тобто визначати вартість активів на основі аналізу ринку, первісної вартості та інших факторів.

Оцінка активів підприємства є процедурою з визначення ринкової (або іншої) вартості активів підприємства, що проводиться на основі відновної вартості з урахуванням зносу (морального і фізичного).

Компанія «Експерт ІН» пропонує провести якісну експертну оцінку ринкової вартості активів підприємства, грунтуючись на достовірних даних, які стосуються мети і завдання оцінки. Щоб замовити послугу, телефонуйте за номером +38 (067) 232-20-22.

Активи підприємства класифікуються як:

 • необоротні активи
 • оборотні активи
 • витрати майбутніх періодів

Оцінка необоротних активів

Необоротні активи оцінюються за ринковою вартістю, залишковою вартістю заміщення або вартістю ліквідації. При цьому за залишковою вартістю заміщення оцінюється спеціалізоване майно.

Згідно із балансом до необоротних активів належать:

 • основні засоби
 • незавершене будівництво
 • нематеріальні активи
 • довгострокові фінансові інвестиції
 • довгострокова дебіторська заборгованість, відстрочені податкові активи та інші необоротні активи.

Оцінка основних засобів

Оцінка основних засобів, що належать до нерухомого та рухомого майна, здійснюється відповідно до вимог Національного стандарту оцінки №3.

Вихідними даними про фізичні характеристики основних засобів, які можуть бути віднесені до нерухомого майна (крім земельних ділянок), є:

 • документи БТІ;
 • проектно-кошторисна документація, що стосується будівництва об’єкта оцінки;
 • документи з результатами натуральних обмірювань об’єкта оцінки та документи, які засвідчують фізичний (технічний) стан.

Вихідними даними про технічні та функціональні характеристики основних засобів, які належать до рухомого майна, є:

 • технічні паспорти та інші документи з відомостями про технічні характеристики;
 • акти технічного стану;
 • інші документи, які містять відомості про технічні характеристики, склад, необхідні витрати на відбудований ремонт або ліквідацію.

Зазначені вихідні дані додаються до звіту про оцінку майна.

При оцінці об’єктів незавершеного будівництва (ОНБ) застосовується така ж сама оціночна процедура, як і при оцінці об’єктів у матеріальній формі, порядок якої викладений у відповідному розділі Методики оцінки майна. Під час проведення оцінки об’єктів незавершеного будівництва враховується вартість матеріалів, виробів і конструкцій, завезених на будівельний майданчик для цього об’єкта та невикористаних для будівництва, а також вартість устаткування для монтажу, придбаного для функціонування об’єкта після завершення будівництва.

Нематеріальні активи, відображені та не відображені в бухгалтерському обліку, ідентифікуються та оцінюються пооб’єктно із застосуванням витратного та дохідного підходів.

Довгострокові фінансові інвестиції оцінюються відповідно до вимог національних стандартів порівняльним та іншими обгрунтованими підходами (крім тих, які розраховуються методом участі в капіталі інших підприємств).

Стандарт зазначає, що оцінка зазначених вище елементів необоротних активів (основних засобів, нематеріальних активів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових вкладень) здійснюється з використанням бази оцінки, яка відповідає ринковій вартості або неринковим видам вартості, вибір яких здійснюється відповідно до вимог національних стандартів. Причому довгострокові та поточні фінансові інвестиції оцінюються на підставі їх ринкової вартості.

Довгострокова дебіторська заборгованість, відстрочені податкові активи та інші необоротні активи в окремих випадках можуть братися в розрахунок за вартістю, визначеною в даних бухгалтерського обліку. Однак у стандарті зазначається, що, як правило, ці елементи необоротних активів слід оцінювати з урахуванням терміну їх повернення (погашення, відшкодування) і ступеня такої ймовірності.

Оцінка оборотних активів

Оборотні активи оцінюються відповідно до вимог Методики оцінки майна і Національного стандарту оцінки. За статтями балансу до оборотних активів належать:

 • запаси (виробничі запаси, тварини на вирощуванні та відгодівлі, незавершена продукція, готова продукція, товари)
 • отримані векселі
 • дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
 • дебіторська заборгованість за розрахунками
 • інша поточна дебіторська заборгованість
 • поточні фінансові інвестиції
 • грошові кошти та їх еквіваленти
 • інші оборотні активи.

Запаси Методика оцінки майна рекомендує брати до уваги за вартістю, відображеною в даних бухобліку з урахуванням вимог Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Запаси оцінюються за вартістю, що визначається на підставі вартості їх придбання з урахуванням вимог Постанови Кабінету Міністрів України та Національного Банку України «Про нормативи запасів товарно-матеріальних цінностей державних підприємств та організацій і джерел їх покриття». Стандарт зазначає, що матеріальні оборотні активи (виробничі запаси, товари) у випадку, якщо їх поточна вартість еквівалентна відображеній у балансі, оцінюється згідно з нею. У деяких випадках оцінка здійснюється на підставі вартості ліквідації.

Векселі отримані оцінюються за їх ринковою вартістю з урахуванням терміну та ймовірності їх погашення.

Поточна дебіторська заборгованість повинна братися в розмірі, підтвердженому підприємством, з урахуванням вичерпних заходів до боржників з метою повернення ними заборгованості. В іншому випадку дебіторська заборгованість оцінюється за принципом незалежної оцінки, тобто з урахуванням терміну їх повернення та ймовірності одержання. Це стосується й отримання векселів: при оцінці визначається їх ринкова вартість з урахуванням терміну та ймовірності погашення.

Поточні фінансові інвестиції, як і довгострокові, оцінюються за ринковою вартістю.

Поточна вартість довгострокових і поточних зобов’язань залежно від виду в розрахунок може братися за даними бухгалтерського балансу або розраховується шляхом дисконтування сум (основний борг і відсотки), які підлягають погашенню у відповідних періодах, при обгрунтованій для кожного із зобов’язань ставці дисконту.

Коли потрібно проводити оцінку активів:

 • розробка нових стратегій управління компанією
 • купівля-продаж підприємства повністю або частково
 • реструктуризація виробництва
 • визначення вартості цінних паперів (необхідно для купівлі-продажу акцій компанії)
 • визначення кредитоспроможності компанії та ціни застави при оформленні документів для отримання кредиту
 • для визначення розміру податків.

Як замовити оцінку активів підприємства:

Компанія "Експерт ІН" проводить оцінку майна та майнових прав відповідно до всіх вимог стандартів і рекомендацій нормативно-правових актів та законів України. В штаті компанії працюють висококваліфіковані експерти з великим досвідом в сфері оцінки, тому ми пропонуємо якісно провести оцінку активів підприємства, з урахуванням Ваших цілей і завдань.

Щоб замовити оцінку чи отримати консультацію експерта – телефонуйте за номером +38 (067) 232-20-22