Оціночна компанія

Оцінка цілісного майнового комплексу

В умовах ринкової економіки часто виникає потреба в оцінці загальної вартості активів підприємства як цілісного майнового комплексу, наприклад під час злиття окремих підприємств, їх купівлі, приватизації, страхуванні, застави при кредитуванні, банкротстві та ліквідації.

Цілісний майновий комплекс (integrated property system) – це господарський об’єкт із завершеним циклом виробництва і реалізації продукції, оцінка активів якого оцінюється в комплексі.

Аналізуючи цілісний майновий комплекс, необхідно розуміти, що в ньому не враховується «додаткова цінність» або ж «прихований капітал», який створює трудовий колектив та його зусилля. Іншими словами, це та вартість, яку власник бізнесу може отримати на ринку понад ціною власних чистих активів. Як правило, таку цінність бізнесу (підприємства) бухгалтери стараються відобразити у вигляді умовної величини нематеріальних активів.

Цілісний майновий комплекс включає сукупність активів, що дають можливість підприємству проводити господарську діяльність, а саме:

  • необоротні активи (довгострокові фінансові інвестиції, довгострокова дебіторська заборгованість, основні засоби, нематеріальні активи, незавершене будівництво, відстрочені податкові активи, інші необоротні активи);
  • оборотні активи (дебіторська заборгованість за товари, запаси, векселі, послуги, роботи, дебіторська заборгованість за розрахунками та інша поточна дебіторська заборгованість, поточні фінансові інвестиції, грошові кошти та їх еквіваленти, інші оборотні активи);
  • витрати майбутніх періодів.

Отже, цілісний майновий комплекс – це все майно підприємства, а також кредиторська та дебіторська заборгованість. Зазначимо, що активи цілісного майнового комплексу складаються з майна та майнових прав багатьох підприємств, які разом мають більшу вартість, ніж кожен окремо. Отже, оцінюючи вартість підприємства, як цілісного майнового комплексу, розуміємо, що його загальна вартість не дорівнює арифметичній сумі вартостей окремих майнових об’єктів підприємства. Тут виникає значно складніша система критеріїв оцінки, яка містить оцінку таких складових одного цілого: балансова вартість активів підприємства, розмір майнових прав та обов’язків, сума чистого прибутку, ділова репутація підприємства, ризикованість підприємства з урахуванням майбутніх тенденцій галузі та ін. Призначенням використання поняття цілі.

Оцінка цілісних майнових комплексів для випадків їх відчуження способами, які встановлює законодавство, здійснюють за принципами незалежної оцінки. Основною базою оцінки, що застосовується, є ринкова вартість.

Якщо процес продажу супроводжується додатковими умовами (інвестування або виконання інших потреб, що вимагають додаткових матеріальних видатків, приміром збереження поточного курсу функціонування об'єкта оцінки, якщо даний курс не вкладається в принцип найефективнішого використання), може встановлюватися інвестиційна вартість.

Потенційних покупців цілісного майнового комплексу цікавить, як правило, не лише початкова і залишкова вартість окремих майнових об’єктів, а й сума чистого прибутку, який можна отримати в процесі експлуатації підприємства і ризикованість бізнесу. Крім цього велике значення має розмір майнових прав і обов’язків відповідного суб’єкта господарювання.

Оцінка цілісного майнового комплексу складається з таких основних етапів:

  • Аналіз організаційно-правової форми підприємства, оцінка частки власника
  • Аналіз продукції, яка виробляється (її якість, попит на конкретні товари на ринку, порівняння з конкурентами, визначення переваг та недостатків). При цьому важливо розуміти наскільки ефективно використовуються ті чи інші джерела закупки сировини, наскільки правильно відбувається процес виробництва).
  • Аналіз ринку збуту. Тут потрібно оцінити процес збуту продукції – поточні канали і перспективні (які підприємство ще могло б використовувати).
  • вибір потрібних методичних підходів, методів та оціночних процедур, які найповніше відображають мету оцінки.
  • узгодження результатів оцінки
  • складання звіту про оцінку цілісного майнового комплексу та висновку про його вартість.

Крім цих етапів є ще ряд додаткових. Тому оцінка всіх цих показників в сукупності дає можливість оцінити реальну вартість підприємств.

Замовити оцінку цілісного майнового комплексу

Оцінка цілісного майнового комплексу – це трудомісткий і складний процес, який вимагає достатнього рівня компетентності оцінювача. Наша компанія проводить експертну оцінку цілісного майнового комплексу. Скориставшись нашими послугами, Ви можете бути впевнені, що оцінка буде виконана професійно, оперативно, якісно, з урахуванням Ваших побажань. Крім того ми гарантуємо нерозголошення комерційної інформації. Звертайтесь, будемо раді бачити Вас серед наших клієнтів!