Переоцінка основних засобів

ЕКСПЕРТ ІН

Оціночна компанія

Тел.: +38 (067) 232-20-22

Балансова (залишкова) вартість об'єктів основних засобів, які використовуються на підприємстві, із часом перестає відповідати їх ринковій вартості. Для відновлення такої відповідності в бухгалтерському обліку передбачено переоцінку основних засобів.

Мета переоцінки основних засобів – привести залишкову вартість об'єктів основних засобів у відповідність з їх вартістю на ринку, що забезпечить відображення більш достовірних даних про фінансовий стан підприємства в його фінансовій звітності. В окремих випадках бухгалтерська переоцінка може бути вигідною з точки зору оподаткування.

Компанія "Експерт ІН" пропонує послуги з оцінки та переоцінки основних засобів підприємства відповідно до вимог Закону України «Про оцінку майна…» і МСФЗ (Міжнародних стандартів фінансової звітності).

Щоб замовити оцінку основних засобів чи отримати консультацію експерта, телефонуйте за номером +38 (067) 232-20-22

Необхідність проведення переоцінки основних засобів

Відповідно до ст.4 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», підприємство повинно дотримуючись принципу обачності і не завищувати вартість своїх активів. Якщо залишкова вартість об'єкта значно відрізняється від його справедливої вартості на дату балансу, підприємство може переоцінювати об'єкт основних засобів для того, щоб привести ці величини у взаємну відповідність (п.16 П(С)бо 7).

Переоцінка активу є рекомендованою, якщо залишкова вартість активу суттєво вища від його справедливої вартості, адже це порушує принцип обачності. Якщо ж залишкова вартість об'єкта основного засобу є нижчою справедливої вартості, то переоцінка ОЗ проводиться добровільно.

Переоцінка вартості основних засобів потрібна для:

 • актуалізації балансової вартості основних засобів, відповідно до ринкової вартості
 • оформленні основних засобів під заставу за кредитними зобов'язаннями
 • підготовки звіту для потенційних інвесторів
 • грамотного планування стратегії розвитку компанії, та управління активами
 • складання бюджету на розвиток, реструктуризацію, модернізацію компанії
 • підготовки до переходу на Звітність за стандартами МСФЗ
 • підготовки договорів страхування майна компанії або бізнесу в цілому
 • продажу деяких активів

Основні правила проведення переоцінки основних засобів

Переоцінка ОЗ актуальна для організацій, у яких основні засоби становлять істотну частину активів. Рішення про переоцінку основних засобів приймає керівник підприємства і оформляється відповідним наказом. Як зазначається в п.16 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" (П(С)БО 7) - переоцінюватися повинні всі об'єкти основних засобів, які включені до групи однорідних об'єктів основних засобів. При цьому однорідною групою основних засобів вважається комплекс необоротних матеріальних активів, які є однотипними за технічними характеристиками, призначенням та умовами використання (обчислювальна техніка, будівлі і споруди, обладнання, транспортні засоби і т. д.). Уточнити, які саме об'єкти формують групу однорідних ОЗ, організація може в своїй обліковій політиці з метою бухгалтерського обліку.

Якщо підприємство одного разу переоцінило групу основних засобів, вона повинна регулярно переоцінюватися в майбутніх періодах, так щоб залишкова вартість ОЗ цієї групи на дату балансу істотно не відрізнялася від справедливої вартості.

Переоцінку об'єктів основних засобів можна проводити один раз в рік на кінець звітного року.

Що потрібно для проведення переоцінки основних засобів

Перед початком переоцінки необхідно перевірити наявність об'єктів основних засобів, що підлягають переоцінці та підготувати перелік об'єктів основних засобів, що підлягають переоцінці.

Для проведення переоцінки ОЗ та відображення її результатів у бухгалтерському обліку потрібна така інформація:

 • дані про первісну вартість об'єкта основних засобів або поточну (відновлювальну) вартість об'єкта основних засобів (якщо об'єкт основних засобів переоцінювався раніше) станом на 31 грудня звітного року за даними бухгалтерського обліку;
 • дані про суму амортизації, яка була нарахована за весь час експлуатації об'єкта основних засобів станом на 31 грудня звітного року за даними бухгалтерського обліку;
 • документально підтверджені дані про поточну (відновлювальну) вартість переоцінюваних об'єктів основних засобів станом на 31 грудня звітного року.

Хто виконує переоцінку основних засобів

До переоцінки об'єктів основних засобів необхідно залучати професійного оцінювача (суб’єкта оціночної діяльності). У ст. 7 Закону «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» зазначено, що професійна оцінка обов'язкова при переоцінці основних фондів для цілей бухгалтерського обліку. Оцінювач визначає справедливу вартість (ринкову ціну) основних засобів (абз. 4 і 5 ст. 9 Закону Про оцінку).

В той час, як оцінка проведена «несуб'єктами» оціночної діяльності, наприклад, силами самого підприємства, визнається недійсною (ст. 8 Закону про оцінку).

Податківці у своїх роз'ясненнях теж періодично нагадують про обов'язкове залучення до переоцінки професійних оцінювачів (наприклад лист ДФСУ від 18.01.2019 р. № 212 / О / 99-99-13-01-02-14 /ІПК).

Як відображається переоцінка в бухобліку

Результати переоцінки оформлюються відповідно до інформації, яку надав суб’єкт оціночної діяльності у вигляді Звіту про оцінку. Після чого потрібно сформувати первинний документ (акт переоцінки ОЗ) на підставі якого операцію з переоцінки відображають у бухгалтерському обліку.

Обов'язкова форма цього документа встановлена наказом Мінфіну від 13.09.2016 р. № 818 тільки для бюджетників. Звичайні підприємства можуть розробити таку форму самостійно або ж взяти за основу затверджену Мінфіном. Головне, щоб форма, яку використовує підприємство, містила всі обов'язкові для первинки реквізити, перераховані в ч.2 ст. 9 Закону про бухоблік. З Акта переоцінки інформацію про зміну первісної вартості та суми нарахованого зносу переносять в інші первинні документи з обліку ОЗ, наприклад, Інвентарну картку обліку основних засобів, книгу обліку ОЗ, Відомість обліку необоротних активів та зносу (п. 35 Методичних рекомендацій № 561).

Після переоцінки об'єкт ОЗ буде значитися в обліку підприємства за новою залишковою вартістю. Це, в свою чергу, означає, що нарахування амортизації надалі проводитиметься вже виходячи з нової (переоціненої) вартості об'єкта.

Замовити переоцінку основних засобів

Встановлення справедливої вартості активів підприємства є важливим фактором обліку. В умовах сьогодення на більшості підприємств простежується значна різниця між залишковою вартістю основних засобів та їх справедливою вартістю. Такі невідповідності призводять до викривлення показників фінансової звітності.

Щоб привести основні засоби до справедливої вартості шляхом проведення переоцінки, звертайтесь до оціночної компанії "ЕКСПЕРТ ІН". Наші фахівці мають міжнародні сертифікати оцінювачів і великий досвід проведення оцінки майна та майнових прав. Надаючи дану послугу, ми враховуємо всі фактори, що впливають на вартість об'єкта оцінки і сформуємо висновок, грунтуючись на об'єктивній, достовірній та актуальній інформації.

За результатами нашої роботи Ви отримуєте Звіт про оцінку, виконаний у повній відповідності до вимог чинного законодавства України і стандартів професійної оціночної діяльності, який є офіційним документом і має повну юридичну силу.

Замовити переоцінку/оцінку основних засобів або отримати консультації експерта можна зателефонувавши за номером +38 (067) 232-20-22