стандарти мсфз

Хто подає фінансову звітність за МСФЗ

Оприлюднено

В Україні на сьогодні діють дві системи стандартизації — П(С)БО, у тому числі у державному секторі, і МСФЗ (Міжнародні стандарти фінансової звітності). На цих стандартах базується бухгалтерський облік і фінансова звітність компаній. Проте, для багатьох підприємств законодавство передбачає обов’язкове застосування МСФЗ.

Основні нормативні джерела, які регулюють застосування МСФЗ — Закон України № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. і Порядок подання фінансової звітності, затверджений урядовою постановою № 419 від 28.02.2000 р.

Відповідно до законодавчих вимог ч. 2 ст. 121 ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», у тому числі консолідовану, звітність на підставі МСФЗ повинні складати такі підприємства:

  1. Підприємства, що становлять суспільний інтерес.
  2. Публічні акціонерні товариства.
  3. Суб’єкти господарювання, що провадять діяльність у видобувних галузях.
  4. Підприємства, що провадять господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.

Підприємства, що становлять суспільний інтерес

Підприємства, що становлять суспільний інтерес - це суб'єкти господарювання-емітенти цінних паперів, цінні папери яких котируються на фондових біржах або щодо даних цінних паперів здійснено публічну пропозицію; банківські установи; страхові компанії; недержавні пенсійні фонди; інші фінансові установи та підприємства, які відповідно до ст. 1 ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» належать до великих підприємств.

Великими підприємствами вважаються такі, показники яких на дату складання річної фінансової звітності відповідають щонайменше двом із наступних критеріїв:

  • балансова вартість активів - понад 20 млн. євро;
  • чистий дохід від збуту продукції (товарів, робіт, послуг) - понад 40 млн. євро;
  • чисельність працівників - понад 250 осіб.

Отже, велике підприємство виходячи з даних його фінзвітності відноситься до підприємств, що становлять суспільний інтерес.

Згідно із п.2 ст. 12-1 Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» підприємства суспільного інтересу повинні складати фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами бухгалтерського обліку.

Пункт 6 ст. 12-1 Закону «Про бухгалтерський облік…» передбачає, що підприємства, які складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за МСФЗ, повинні вести бухгалтерський облік за міжнародними стандартами згідно з обліковою політикою після того, як вони подали 1-шу фінзвітність або консолідовану фінзвітність за міжнародними стандартами.

Перша фінзвітність підприємства, що була складена за міжнародними стандартами, є першою річною фінансовою звітністю, у якій підприємство використовує міжнародні стандарти. При цьому повинно бути чітке ствердження відповідності МСФЗ даної фінансової звітності (п.3 МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності»).

Відповідно, фінзвітність підприємства, що становить суспільний інтерес за 2019 рік визнається як 1-ша фінансова звітність складеною за міжнародними стандартами, і з 2020 р. підприємство повинно вести облік за МСФЗ. Варто зазначити, що до цього часу дозволяється вести облік за П(С)БО, але при цьому необхідно опрацьовувати проміжну та річну фінансову звітність за МСФЗ.

Починаючи з 01.01.2019 року, великі підприємства, які не є емітентами цінних паперів, та середні підприємства зобов’язані не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (п. 3 ст. 14 «Про бухгалтерський облік»).

Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017, передбачає порядок ведення Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності. Також у ньому йдеться про те, що проводити аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, повинні суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право здійснювати аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес і внесені до розділу Реєстру в частині суб'єктів аудиторської діяльності.

Підприємства, що провадять господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом міністрів України

Відповідно до п. 2 «Порядку подання фінансової звітності», затвердженого урядовою постановою № 419 від 28.02.2000 р. до таких підприємств відносяться суб’єкти, які провадять господарську діяльність за напрямками:

  • надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного страхування;
  • недержавне пенсійне страхування;
  • допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування за винятком допоміжної діяльності у сфері страхування та пенсійного страхування.

Крім того, Закон України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017, передбачає порядок ведення Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності. Також у ньому йдеться про те, що проводити аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, повинні суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право здійснювати аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес і внесені до розділу Реєстру в частині суб'єктів аудиторської діяльності.

Зверніть увагу

Щоб задовільнити показники  порівнянності фінзвітності підприємств, які вперше застосовують міжнародні стандарти з датою переходу 1 січня 2019 p., потрібно перерахувати проміжну, річну і консолідовану фінансову звітність за 2019 рік, включаючи вступний баланс на 1 січня 2019 р. за міжнародними стандартами відповідно до вимог МСФЗ 1.

Починаючи з 1 січня 2020 р. дані підприємства повинні складати проміжну, річну та консолідовану фінансову звітність за 2020 р. відповідно до міжнародних стандартів. При цьому використовуються показники фінансової звітності за 2019 p. як порівняльна інформація в проміжній, річній та консолідованій фінансовій звітності за 2020 р., трансформована відповідно до вимог МСФЗ.

Оцінка справедливої вартості активів для МСФЗ

Національні стандарти ведення бухгалтерського обліку в Україні мають ряд принципових відмінностей від Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Головною з цих відмінностей і особливостей є те, що Національне положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" (НП(С)БО передбачає використання лише історичної інформації про придбання того чи іншого активу. При цьому в міжнародних стандартах на перше місце виходить ринкова або справедлива вартість основних засобів або інших оборотних і необоротних активів. Саме тому, для складання звітності компанії згідно з МСФЗ необхідне проведення незалежної оцінки основних засобів для визначення та відображення в бухгалтерському обліку ринкової вартості різних видів активів. Без залучення до процесу професійних оцінювачів не можливі відповіді на такі важливі питання облікової політики підприємства при переході на МСФЗ, як: визнання конкретної інвентарної позиції активом, встановлення справедливої вартості такого активу, строків його корисного використання, а також визнання збитків від зменшення корисності активу (групи активів).

Фахівці компанії «Експерт ІН» мають великий досвід проведення оцінки майна згідно вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та володіють міжнародними сертифікатами  в сфері оцінки (MRICS, REV TEGoVA). Це є гарантією якісного виконання оціночних робіт.

Щоб замовити оцінку для МСФЗ (Міжнародних стандартів фінансової звітності) або отримати консультацію експерта, телефонуйте за номером +38 (067) 232-20-22

Оцінка для цілей МСФЗ

Коментарі

  Підписатися  
Повідомити