оцінка частки учасника

Вихід учасника зі складу засновників Товариства (ТОВ)

Оприлюднено

Ви є учасником ТОВ і вирішили вийти з його складу, чи з деяких причин потрібно вивести іншого засновника? Намір цілком законний, але існує певний порядок дій. Виконати його - значить все зробити відповідно до закону і уникнути зайвої судової тяганини. З чого почати процес і куди звернутися? В даній публікації ми відповімо на питання - як здійснити вихід засновника з товариства, а також допоможемо Вам встановити розмір грошової компенсації, яку повинне сплатити підприємство, здійснивши розрахунок вартості частки засновника ТОВ.

Щоб отримати консультацію експерта та замовити послугу з оцінки корпоративних прав (частки засновника ТОВ), телефонуйте за номером +38(067)232-20-22

Процедура виходу з ТОВ шляхом продажу частки засновника

Вихід з Товариства може оформлятися, як документально затверджена особиста воля засновника, що виявив бажання покинути підприємство з фіксацією причин виходу, які викладаються в протоколі загальних зборів і підтверджуються підписом учасника або документальними доказами наявності інших обставин.

В акті, що закріплює даний процес, вказується рішення учасника передати (продати, подарувати) свою частку в статутному капіталі ТОВ (у вигляді коштів, товарів або в альтернативному вигляді) іншому члену товариства.

Варто зазначити, що інші учасники товариства наділені правом першочергового викупу частки учасника, який виявив бажання вийти з ТОВ шляхом продажу своєї частки. Тобто під час процедури такого виходу має відбутися пропозиція продажу своєї частки іншим засновникам ТОВ. Дана частка продається на таких самих умовах, які пропонуються третім особам.

Інколи учасники можуть відмовитися від свого права придбання частки. В такому випадку це потрібно зазначити в протоколі загальних зборів, а на саму частку поширюється право продажу або дарування у вільному порядку.

Процедура виходу засновника з товариства через продаж або дарування його частки може здійснюватися лише в тому розмірі, який вніс учасник, тобто в межах фактично сплаченого, а не документально зафіксованого розміру.

Усі деталі щодо відчуження часток встановлюються статутом товариства. Процедура виходу зі складу засновників може передбачатися в декількох варіантах, відповідно для кожного випадку потрібно документально визначити всі подробиці.

Процес виходу повинен відповідати нормам, які вказані в статуті підприємства. Будь-які розбіжності між фактичними кроками і передбаченими в статуті правилами виходу, можуть стати причиною визнання недійсною всієї процедури виходу учасника зі складу засновників ТОВ.

Реєстрація виходу засновника з Товариства

При виході зі складу учасників ТОВ ця процедура оформляється в Єдиному державному реєстрі. Реєстратору потрібно надати такі документи:

  • заява про державну реєстрацію змін;
  • квитанція про сплату адмінзбору;
  • заява про вихід, справжність підпису на якій засвідчено нотаріально (оригінал) – ч. 5 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію»;
  • довіреність, якщо діє представник (оригінал або нотаріально засвідчена копія);
  • заяви про згоду інших учасників, якщо виходить учасник, який володіє часткою, що більше 50% (оригінал або нотаріально засвідчена копія).

За фактом звернення до реєстратора, оформлення виходу з ТОВ одного із засновників підтверджується внесенням даних до Державного реєстру. Особі, що виходить з ТОВ або її уповноваженому представнику надається виписка.

Законодавчі аспекти виходу учасника з ТОВ

З набуттям чинності Закону «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (Закон від 06.02.18 року за № 2275-VIII), змінилась процедура виходу учасника (засновника) зі складу Товариства.

Якщо частка учасника менша за 50%, він може вийти з ТОВ у будь-який час без згоди інших учасників.

Якщо ж його частка — 50% і більше, то для виходу учасника з ТОВ потрібна згода решти учасників, щодо надання якої вони повинні прийняти рішення впродовж одного місяця.

Закон про ТОВ надає учасникові для виходу з товариства один місяць із дня, коли учасники погодилися на його вихід.

Щодо строків проведення виплати, то, за загальним правилом, товариство зобов'язане протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, виплатити такому колишньому учаснику вартість його частки. Але статутом товариства, що діє на момент виходу учасника, може встановлюватися інший строк для здійснення такої виплати.

Вартість частки визначається товариством в день, що передував дню, коли учасником було подано заяву (відповідно до вимог і порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»).

Визначення моменту виходу, відсутність залежності виходу учасника від проведення загальних зборів, простота процедури державної реєстрації, а також визначення права на отримання саме ринкової вартості частки незалежно від факту затвердження річного звіту є перевагами нового закону про товариства.

Ухиляння інших учасників від об’єктивної виплати компенсації

Слід пам’ятати, що товариство зобов’язане надавати учаснику, який вийшов (має намір вийти) зі складу засновників, доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки.

Практика корпоративних суперечок свідчить про велику кількість випадків, в яких «більші» учасники ухиляються від проведення об’єктивної оцінки вартості корпоративних прав товариства з метою мінімізувати компенсацію за вихід «меншого» учасника.

Найпоширенішими випадки ухиляння є:

  • замовлення необ’єктивної оцінки корпоративних прав в оцінювача (протидія цьому зі сторони учасника, що виходить, є вимога надати такий звіт про оцінку для здійснення його рецензування чи проведення альтернативної оцінки);
  • продаж ключових активів за заниженими (балансовими) цінами чи нарощування штучних зобов’язань зі сторони товариства перед проведенням оцінки корпоративних прав (протидія цьому зі сторони учасника, що виходить, є доведення в судовому порядку, в тому числі з допомогою оцінювача чи аудитора, факту фіктивності такого правочину чи невідповідності його рівню звичайних цін, що стало причиною погіршення майнового стану товариства);
  • надання спотвореної фінансової інформації (звітності).

Як виключити учасника з Товариства

Щоб здійснити примусове виведення засновника зі складу учасників ТОВ, відповідно до ст. 64 ЗУ «Про господарські товариства», потрібно документально зафіксувати факти систематичного невиконання ним своїх обов'язків або здійснення перешкод у досягненні підприємством поставлених цілей. Крім того, порядок виходу з ТОВ передбачає процедуру голосування за виключення засновника зі складу ТОВ. При цьому потрібно, щоб підтримка такого рішення становила більше 50% голосів інших членів товариства.

Виключення засновника зі складу ТОВ оформляється протоколом зборів учасників. За замовчуванням передбачається, що обґрунтованість претензій до нього повинна підтверджуватися наявністю відповідних доказів.

Розмір внеску виключеного учасника повинен бути виплачений такому учаснику протягом року з дня виходу.

Як показує практика, в таких випадках мирний результат дуже сумнівний. Швидше всього, доведеться звертатися до суду і доводити свою позицію.

Встановлення вартості частки засновника ТОВ

Оцінка часток засновника може проводитися із залученням незалежних оцінювачів, адже реалізовувати процедуру з визначення ринкової вартості корпоративних прав (належної частки в чистих активах товариства) мають компетенцію суб’єкти оціночної діяльності, які отримали сертифікат зі спеціалізацією «2.1» та в складі яких працює оцінювач, що має відповідне кваліфікаційне свідоцтво в межах напрямку «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності» (передбачено Законом «Про оцінку майна….»).

Оціночна компанія «Експерт ІН» має сертифікати ФДМУ, а також досвідчених експертів, які володіють необхідними кваліфікаційними свідоцтвами для проведення відповідних оціночних робіт.

Ми готові надати Вам якісні послуги по визначенню ринкової вартості корпоративних прав (часток учасників) товариств, провести професійні консультації з вищезазначених питань та сприяти у захисті майнових інтересів учасників, проводячи рецензування звітів чи альтернативну оцінку активів товариства.

Щоб отримати консультацію експерта та замовити послугу з встановлення вартості частки засновника ТОВ, телефонуйте за номером +38(067)232-20-22

Оподаткування наслідків виходу учасника зі складу Товариства

Розглянемо таку модельовану ситуацію виходу засновника зі складу ТзОВ: один із засновників  планує вийти зі складу учасників Товариства з обмеженою відповідальністю. Ринкова вартість частки такого Учасника перевищує розмір його внеску до статутного капіталу.

Товариство провело незалежну оцінку корпоративних прав, отримало ринкову вартість часток та прийняло рішення про виплату належної частки учасника комбіновано - грошовими коштами, основними засобами та іншими матеріальними цінностями.

Законом України «Про товариства з обмеженою і додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 № 2275-VIII унормовано, що Товариство протягом одного року із дня, коли дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, має виплатити колишньому учасникові вартість його частки.

В модельованій  ситуації розмір виплат учасникові Товариства є більшим за його внесок до статутного капіталу. В цьому випадку ми бачимо появу інвестиційного прибутку, який оподатковується податком доходів з фізичних осіб за ставкою  18 %.

Розмір інвестприбутку рівний  різниці між «компенсаційною»  ринковою вартістю частки Учасника та його внеском до статутного капіталу товариства.

Учасник ТзОВ, що виходить  подає податкову декларацію про майновий стан і доходи за підсумками року і сплачує визначену в декларації суму зобов’язань з ПДФО.

Окрім ПДФО, інвестиційний дохід є об’єктом оподаткування військовим збором в розмірі 1,5 %.

 

Виплата компенсації учаснику майном Товариства

Повернення основних засобів чи інших активів учасникові (засновнику) ТзОВ є постачанням товарів (в трактуванні ПКУ).

Відповідно, при цій операції  Товариство  повинно нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ у загальному порядку.

База оподаткування операцій з постачання основних засобів не може бути нижчою від їх балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, коли проводили такі операції (за відсутності обліку необоротних активів — на основі звичайної ціни).

Якщо ж виплати учасникові Товариства проводять товарами, що не належать до необоротних активів, база оподаткування таких операцій не може бути нижчою від  їх  звичайної ціни.

Доходи і витрати, що виникають внаслідок виходу Учасника та визнаються Товариством в рамках бухгалтерського обліку, впливають на  оподаткування податком на прибуток.

У разі виплати частки активами підприємства доведеться відкоригувати фінансовий результат відповідно до вимог статті 138 ПКУ.

Коментарі

  Підписатися  
Повідомити