ринкова вартість майна

Встановлення ринкової вартості майна

Оприлюднено

В умовах вільного ринку кожен об'єкт, товар або послуга мають певну вартість, виражену в грошовому еквіваленті. Ринкова вартість відображає за скільки можна продати конкретний товар або послугу, якщо прямо зараз виставити її на продаж в умовах конкуренції, коли сторони угоди діють розумно, володіючи всією необхідною інформацією, а на величині ціни угоди не відображаються будь-які надзвичайні обставини, тобто коли:

 • одна зі сторін угоди не зобов'язана відчужувати майно, а інша сторона не зобов'язана його приймати;
 • сторони угоди добре обізнані з предметом угоди і діють в своїх інтересах;
 • майно представлене на відкритому ринку за допомогою публічної оферти, типової для аналогічних об'єктів;
 • ціна угоди дає розумну винагороду за майно;
 • платіж за майно виражений у грошовій формі.

Можливість відчуження на відкритому ринку означає, що об'єкт оцінки представлений на відкритому ринку за допомогою публічної оферти, типової для аналогічних об'єктів, при цьому термін перебування об'єкта на ринку повинен бути достатнім для залучення уваги достатньої кількості потенційних покупців.

Під розумністю дій сторін угоди зазначається, що ціна угоди — найбільша з розумних межах цін для продавця і найменша з розумних межах цін для покупця.

Повнота наявної інформації означає, що сторони угоди в достатній мірі поінформовані про предмет угоди, діють, прагнучи досягти умов Угоди, найкращих з точки зору кожної зі сторін, відповідно до повного обсягу інформації про стан ринку і об'єкти оцінки, які доступні на дату оцінки.

Справедлива чи ринкова вартість?

Поняття ці багато в чому схожі, іноді справедлива вартість збігається з ринковою (наприклад, для об'єктів нерухомості, земельних ділянок, обладнання), хоча вони не у всіх випадках є в точності еквівалентними.

Ринковою вартістю найчастіше вважають найочікуванішу ціну, яку за нього б заплатили за наявності вільної конкуренції.

Справедлива вартість - бухгалтерське поняття, яке визначається в міжнародних стандартах фінансової звітності та інших аналогічних стандартах як грошова сума, за яку можна було б обміняти актив або погасити зобов'язання в комерційній угоді між добре обізнаними зацікавленими сторонами.

 

Справедлива вартість застосовується при вирішенні наступних завдань:

 • переоцінка основних засобів згідно з МСФЗ (міжнародні стандарти фінансової звітності);
 • складання фінансової (бухгалтерської) звітності згідно з МСФЗ;
 • постановка на баланс об'єкта згідно з МСФЗ.

Справедлива вартість за вирахуванням витрат з продажу  - це сума, яку можна отримати від продажу активу або підрозділу, що приносить грошовий дохід, за умови комерційної угоди між добре обізнаними та зацікавленими сторонами, за вирахуванням витрат на її здійснення (МСФЗ 36, 6).

Коли необхідно знати ринкову вартість

 • при прийнятті управлінських рішень;
 • при здійсненні угод купівлі-продажу майна;
 • при відчуженні майна для державних потреб;
 • при визначенні вартості розміщених акцій товариства, які товариство придбало на підставі рішення Загальних зборів акціонерів або на підставі рішення Ради директорів (наглядової ради) Товариства;
 • при встановленні вартості об'єкта застави, в тому числі при іпотеці;
 • при встановленні вартості не грошових вкладів до статутного (складеного) капіталу;
 • при встановленні вартості майна боржника-банкрута;

Як визначити ринкову ціну?

Для встановлення ринкової вартості майна залучають професійного оцінювача, який діє на підставі Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», а також має відповідні сертифікати, видані Фондом державного майна України.

При визначенні ринкової вартості майна, оцінювач використовує 3 методи: ринковий або порівняльний, дохідний і затратний.

Найпопулярнішим вважається порівняльний метод, суть якого полягає в пошуку даних по аналогічних об'єктах. В якості джерел інформації розглядаються торгові площадки, дані органів державної влади, профільних організацій, інформаційні видання і т. п. Спеціаліст збирає масив даних, виявляє ті з них, які стосуються однорідних з досліджуваним об’єктом, визначає тенденції і робить коригування на особливості кон'юнктури і умов угод. При необхідності використовуються поправочні понижуючі або підвищувальні коефіцієнти.

При використанні дохідного методу ринкова вартість визначається в залежності від того, який дохід принесе майно власнику. Як правило, цей метод використовують при професійній оцінці прибуткової нерухомості, наприклад офісів, торгової нерухомості, готелів, автозаправних станцій.

Застосовуючи затратний метод оцінки, експерту необхідно порахувати всі витрати на придбання прав на майно, відтворення аналогічного об'єкта, а також витрати на його обслуговування чи ремонт.

Де замовити оцінку ринкової вартості?

Щоб замовити оцінку ринкової вартості майна, звертайтесь в оціночну компанію «Експерт ІН». В нас працюють найкращі фахівці, які володіють національними і міжнародними сертифікатами та мають великий досвід в галузі оцінки майна будь-якого рівня складності. Звіт про оцінку, виконаний нашими експертами є офіційним документом, який має юридичну силу і підійде для будь-яких органів, в які він подається.

За детальнішою інформацією телефонуйте за номером +38 (067) 232-20-22

Коментарі

  Підписатися  
Повідомити