Практичні аспекти виходу учасника Товариства

Оприлюднено

Питання виходу учасника з товариства має ряд особливостей і нюансів та нерідко призводить до виникнення корпоративних конфліктів на підприємстві, що переважно вирішуються у судовому порядку. Тому знання правових аспектів цього питання, прав учасника при його виході, порядку виплати належної йому частки та відображення даних операцій в бухгалтерському обліку дозволить швидко вирішувати спори, що виникають між учасниками товариства, без звернення до господарського суду.

Вихід учасника з ТОВ: юридична площина

Припинення участі у господарському товаристві тягне за собою припинення права власності на частку в статутному капіталі товариства і як наслідок – втрату корпоративних прав. Учасник господарського товариства має право вийти зі складу товариства в порядку, передбаченому законом і засновницькими документами цього товариства. Участь у товаристві є особистим немайновим правом і не може окремо передаватися іншій особі. Тому позбавитися цього права суб’єкт може на підставі власного волевиявлення або примусово, у порядку реалізації цивільної та господарсько-правової відповідальності.

 

Учасник товариства може як добровільно здійснити вихід, так і примусово

Якщо учасник добровільно виявив бажання залишити товариство і при цьому його частка в статутному капіталі є меншою 50 %, він може вийти в будь-який момент, а інші учасники не можуть чинити при цьому перешкоди.

Та якщо частка учасника в статутному капіталі 50 % або більше він може вийти з товариства лише за згодою інших учасників. Згода на прийняття рішення про вихід учасника повинна бути надана протягом одного місяця або в інший термін, встановлений статутом.

Трапляються випадки коли вихід з ТОВ здійснюється без бажання самого учасника. Приміром, якщо учасник впродовж визначеного основного і додаткового терміну не здійснив внесок до статутного капіталу, він може бути виключений примусово. В даному випадку інші учасники товариства на загальних зборах можуть виключити боржника з ТОВ та здійснити між іншими учасниками перерозподіл його неоплаченої частки.

Крім цього, є й інші причини для виключення учасника з ТОВ, зокрема – припинення учасника-юридичної особи, смерть або оголошення учасника безвісти зниклим (ст. 23 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»).

Виключити учасника з ТОВ при таких обставинах можливо, якщо його спадкоємці протягом року з дня завершення терміну для прийняття спадщини не здійснили подання заяви про вступ до товариства.

 

Під час виходу учасника з ТОВ повинні бути дотримані такі правила:

1.Зменшення статутного капіталу ТОВ на частку учасника, який виходить. Державний реєстратор відповідно до ч.3. ст. 25 Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань», автоматично подає інформацію в Єдиний державний реєстр. Зменшення статутного капіталу не здійснюється якщо було прийнято рішення про пропорційний перерозподіл частки учасника, який вийшов.

2. Після держреєстрації виходу учасника, частина 5 ст. 24 «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» визначає учасника таким, що покинув ТОВ.

Зазначимо, що незважаючи на причину виходу, не можна здійснювати вихід з товариства, в якому не залишиться жодного учасника.

Товариство може дізнатися про вихід свого учасника безпосередньо від нього самого, з Єдиного реєстру та від державного реєстратора у вигляді виписки, яку він зобов’язаний надіслати товариству та даному учаснику.

Проведення розрахунків з учасником

Впродовж місяця після того як товариство дізналося чи могло дізнатися про вихід учасника, або після ухвалення рішення про вихід на загальних зборах, воно повинне довести до відома колишнього учасника (спадкоємця) вартість його частки. При тому на розрахунки з учасником, відповідно до ч. 7 ст. 24 Закону про ТОВ товариству дається 1 рік (якщо в статуті не визначено інший термін). Щодо іноземних інвесторів - не більше пів року з дня завершення інвестиційної діяльності. Крім того, учаснику, що виходить, повинні бути надані всі необхідні для проведення виплат копії документів.

Сума до виплати учаснику при виході з ТОВ розраховується на день, що передував дню подання останнім заяви про вихід держреєстратору, якщо інше не встановлено одностайно всіма учасниками у статуті. У випадку виключення учасника, вартість частки визначається на день перед прийняттям рішення про виключення учасника на загальних зборах.

Розрахунки з колишнім учасником можуть проводитись в грошовій форм або за домовленістю в натуральній (наприклад, товаром, активами, цінними паперами тощо) чи комбінованій формі (частину коштами, частину — майном).

Існує можливість зарахувати заборгованість ТОВ перед учасником, якщо учасник має заборгованість перед товариством. Це визначає ч. 1 ст. 601 Цивільного кодексу України. Дана процедура відбувається при дотриманні таких умов:

1) зобов’язання є однорідними (грошове зобов’язання учасника не може зарахуватись для виплати йому частки майном товариства);

2) зобов’язання є зустрічними (тобто учасник виступає як кредитором, так і боржником);

3) строк виконання зобов’язань наступив на час проведення заліку.

Учасник може і відмовитися від виплати. По суті, це означає, що учасник прощає борг товариству, відповідно зупиняються зобов’язання товариства перед учасником.

Як визначити вартість частки учасника при виході?

Вартість частини майна товариства, що підлягає виплаті, повинна відповідати вартості активів товариства за вирахуванням вартості його зобов'язань (тобто вартості чистих активів), пропорційній до частки учасника в статутному капіталі товариства. Товариство повинно виплатити учаснику вартість його частки або передати майно лише пропорційно до розміру оплаченої його частини частки.

Якщо між учасником та товариством виникає спір щодо встановлення вартості майна, то учасник товариства має повне право на те, щоб розрахунки з ним проводилися не за облікованою вартістю майна юридичної особи, а за дійсною (ринковою вартістю). Те, що товариство взяло майно на облік за певною вартістю не може виступати безапеляційним фактом встановлення реальної вартості такого майна. Довести справжню вартість майна сторони можуть за допомогою висновку незалежного експерта.

Оподаткування наслідків виходу учасника з ТОВ

 

Для учасника

Виплачуючи частку учаснику (або при передачі йому майна) під час виходу з товариства,  в нього може з’явитися інвестиційний прибуток. Такий прибуток повинен оподатковуватись ПДФО та військовим збором. Різниця між вартістю виплаченої частки та її номінальною вартістю, яка вказана у статутних документах ТОВ під час створення статутного капіталу, визначається як сума інвестиційного прибутку.

Звітним періодом для оподаткування інвестиційного прибутку приймають календарний рік. За його результатами платник податку повинен подати річну податкову декларацію про майновий стан і доход. Строк подання декларації законодавець встановлює до 1 травня року, що настає за звітним,. В податковій декларації необхідно відобразити інвестиційний прибуток або інвестиційний збиток, що був отриманий впродовж звітного року.

Прибутковий податок за ставкою 18 % та військовий збір за ставкою 1,5 %  з інвестиційного прибутку, відображеного учасником в податковій декларації, повинні бути  оплачені в термін до 1 серпня року, що настає за звітним.

 

Для товариства

Товариство (юридична особа) виступає в ролі податкового агента з ПДФО лише під час відображення доходу від операцій з інвестиційними активами. Податковий кодекс не вимагає жодних коригувань фінансового результату до оподаткування у частині операції з викупу частки у власному статутному капіталі.

Також варто пам’ятати, що виплата учаснику вартості його частки не є виплатою дивідендів, відповідно в емітента при здійсненні такої виплати немає необхідності сплачувати «дивідендний» авансовий внесок.

Бухгалтерський облік

Вартість частки, що належить для виплати учаснику, потрібно відобразити проводкою: Дт 452 «Вилучені вклади й паї» — Кт 672 «Розрахунки за іншими виплатами».

Оскільки сума виплати учаснику може в будь-яку сторону відрізнятися від розміру його первісного вкладу, така різниця повинна відображатися:

— за дебетом субрахунку 421 «Емісійний дохід» (у випадку, коли сума виплати вища, від первісного вкладу). Якщо ж додатковий капітал є недостатнім, різницю потрібно списати у зменшення нерозподіленого прибутку (збільшення нерозподіленого збитку) — Дт 441 або 442;

— за кредитом субрахунку 421 — якщо розмір його вкладу до статутного капіталу є більшим, ніж сума, що підлягає для виплати учаснику товариства.

Суму зменшення статутного капіталу через вихід учасника з ТОВ відображають за дебетом субрахунку 401.

Приклад обліку операцій, пов’язаних із виходом учасника ТОВ

Первісна вартість основних засобів — 200 000 грн, знос — 80 000 грн.

Розмір внеску учасника, що виходить із ТОВ, дорівнює 100 000 грн ( 25% статутного капіталу підприємства).

Частка, яка підлягає виплаті учасникові ТОВ - 194 000 грн. Із них 50 000 грн сплачується безготівковими коштами на рахунок учасника ТОВ, а 144 000 грн (у т. ч. ПДВ — 24 000 грн) — основними засобами.

За рішенням загальних зборів ТОВ статутний капітал потрібно зменшити на суму, яку вніс учасник, що вибуває.

№ з/пЗміст господарської операціїКореспонденція рахунківСума, грн
ДтКт
1Прийнято рішення про вихід учасника з ТОВ, відображено заборгованість перед учасником, що виходить452672194 000
2Зменшено статутний капітал у зв’язку з виходом учасника (в межах вартості частки за номіналом)401452100 000
3Зменшено додатковий капітал (194 000 - 100 000)42245294 000
4Погашено частину зобов'язань перед учасником грошовими коштами67231150 000
5Списано знос основних засобів131104, 105, 106 та ін.80 000
6Передано основні засоби до необоротних активів, утримуваних для продажу (200 000 грн. - 80 000 грн.)286104, 105, 106 та ін.120 000
7Погашено частину зобов'язань перед учасником основними засобами377712144 00
8Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ712641/ПДВ24 000
9Списано собівартість необоротних активів, утримуваних для продажу943286120 000
10Відображено залік зустрічних вимог672377144 00

Коментарі

  Підписатися  
Повідомити