Перехід на МСФЗ. Для кого обов’язковий та як перейти

Оприлюднено

Основна мета переходу українських підприємств на МСФЗ – привести вітчизняні норми у відповідність до законодавства ЄС та оновити порядок застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

Внесенні зміни до закону про бухгалтерський облік та фінансову звітність розширюють список компаній, які повинні готувати фінансову звітність та вести звіт за МСФЗ, а також публікувати на своєму сайті фінансову звітність та аудиторський звіт.

Дані зміни, в основному, стосуються великих підприємств. До цієї категорії входять компанії, чиї показники на дату складання фінансової звітності відповідають двом з трьох критеріїв:

 • балансова вартість активів – понад 20 млн євро
 • чистий прибуток від реалізації – понад 40 млн євро
 • середня кількість співробітників – понад 250 осіб.

Більшість гуртових та роздрібних компаній відповідають цим критеріям. Окрім того, закон відносить великі підприємства до категорії тих, що становлять суспільний інтерес. Такі компанії повинні відповідати певним вимогам, зокрема готувати звітність за МСФЗ з 1 січня 2018 року, а також публікувати фінансову звітність у повному обсязі разом з аудиторським звітом на своєму веб-сайті.

Також великі підприємства зобов’язані складати та подавати звіт про управління. У ньому викладається фінансова та нефінансова інформація про перспективи розвитку підприємства та основні ризики його діяльності.

Велике підприємство, щоб виконати закон, повинно перейти на міжнародні стандарти у випадку, якщо воно не вело звітності за МСФЗ добровільно або якщо було публічним акціонерним товариством.

Компанії зобов’язані перейти на ведення бухгалтерського обліку за вимогами МСФЗ після подачі першої фінансової звітності за МСФЗ. Тому перша така звітність може бути підготовлена шляхом застосування положень МСФЗ до фінансової звітності П(С)БО.

Крім того багато підприємств малого і середнього бізнесу, які хоч і не підпадають під вимоги закону, проте змушені це зробити або добровільно хочуть перейти на МСФЗ. До них належать компанії, які мають іноземних інвесторів, кредиторів, закордонних споживачів та партнери, а також дочірні міжнародні компанії і сучасний бізнес, що налаштований працювати прозоро та бачать перспективність переходу на міжнародні стандарти.

Переваги переходу на МСФЗ:

 1. Законне зменшення суми оподаткованого прибутку

Прибуток, обрахований за міжнародними стандартами, є дещо менший ніж прибуток, який обраховується за національними стандартами. Причиною цього є дотримання принципів, що містяться в міжнародних стандартах.

 

2. Оптимізація показників податкового статусу

Показники податкового статусу - це показник, який зазначається у першому рядку декларації з податку на прибуток. Якщо підприємство має річний дохід менший 20 млн. грн, податкові різниці можна не застосовувати. В той час як показник в 150 млн грн. встановлює межу для застосування трансферного ціноутворення. Рахуючи ці показники за нацстандартами, їх не можна згортати.

На відміну від національних стандартів, які потрапляють до зазначених податкових категорій, МСФЗ дають змогу згортати, зокрема, валютні та певні інші показники, що пов’язані, наприклад, із продажем товарно-матеріальних цінностей. Відповідно, завдяки такому згортанню (тобто вираховуючи із суми доходів суму витрат), можна дещо зменшити остаточний показник, який йде в обрахунок цього рядка 1 декларації, тобто в обрахунок загальної суми доходів.

 

3. Можливість своєчасно та в повній сумі відображати витрати, складені в поточному періоді

Закладені в МСФЗ принципи суворо забороняють відкладати витрати. Тобто потрібно 100% відобразити витрати, а доходи тільки у випадку, якщо є впевненість в отриманні доходів підприємством. Відповідно, витрати відходять на другий план.

 

4. Економія часу на несуттєвих облікових операціях

В міжнародній практиці застосовується принцип співвідношення затрат і вигод, який говорить про те, що затрати на пошук інформації не повинні перевищувати вигоди від їхнього використання.

Перехід на МСФЗ покрокова інструкція:

Перехід на стандарти МСФЗ розтягується на 2 роки, а сам алгоритм переходу має таку послідовність:

 1. Обрати дату переходу, наприклад, 01.01.2020 або 01.01.2021 р.
 2. Розробити та затвердити наказ про облікову політику за МСФЗ.
 3. Проведення інвентаризації, метою якої є визначення активів та зобов'язань, які потрапляють до МСФЗ-балансу, рекласифікація статей тощо.
 4. Складання «вступного» балансу за МСФЗ на обрану дату переходу.
 5. Формування порівняльної інформації за МСФЗ. Якщо перехід відбувся 01.01.2020 р., то порівняльна інформація – це фінансова звітність за 2020 рік.
 6. Отримання 1-ої фінзвітності за МСФЗ. Це 31.12.2021, якщо перехід був 01.01.2020 р.
 7. Оприлюднення фінансової звітності та аудиторського висновку щодо неї. Підприємства, які добровільно вирішили перейти на МСФЗ можуть упустити даний крок.

Оцінка майна для МСФЗ

Національні положення (стандарти) ведення бухгалтерського обліку в Україні використовують історичну інформацію про придбання того чи іншого активу. В той час як в міжнародних стандартах на перше місце виходить ринкова або справедлива вартість основних засобів або інших оборотних і необоротних активів.

Відповідно, щоб перший раз скласти звітність відповідно до МСФЗ, потрібно провести незалежну оцінку основних засобів суб'єктами оціночної діяльності для визначення і відображення в обліку ринкової вартості різних видів активів.

 

Особливості проведення оцінки для МСФЗ

 1. Оцінка для МСФЗ проводиться тільки незалежними оціночними компаніями за інструкціями міжнародних стандартів фінансової звітності.
 2. Оцінка для МСФЗ, професійно складена незалежною компанією, свідомо викликає більшу довіру у міжнародного співтовариства в силу зрозумілого способу подачі інформації та уніфікованого підходу до визначення вартості.
 3. Професійна оцінка для МСФЗ дозволяє вам істотно знизити витрати компанії на аудит.
 4. Оцінка для МСФЗ передбачає копітку роботу з реальної оцінки вартості вашого бізнесу і тут немає місця навіть для найменшої неточності. Тому професіонали починають оцінку для цілей МСФЗ з аналізу всіх активів компанії для отримання справедливої вартості, групують однорідні об'єкти і проводять огляд кожного з них, аналізують конкурентне оточення вашого бізнесу, проводять оціночні розрахунки, і лише потім вам надається звіт про оцінку для МСФЗ.

Замовити оцінку для МСФЗ

Очевидно, що дане завдання виходить далеко за рамки можливостей бухгалтерії (і навіть фінансового департаменту) Вашого підприємства. І Вам стане так само очевидна доцільність співпраці з оціночною компанією «Експерт ІН» вже після першого контакту з нашими фахівцями. Звертайтеся до нас, ми надамо Вам фахові консультації і проведемо експертну оцінку Вашого майна для цілей МСФЗ.

Коментарі

  Підписатися  
Повідомити