вартість основних засобів

Справедлива вартість основних засобів

Оприлюднено

Підприємство обов'язково володіє певним майном різних видів. Воно необхідне не тільки для забезпечення діяльності фірми, але і для управління нею, та інших цілей. Певну частину майна складають основні засоби, вони підлягають обов'язковому бухгалтерського обліку.

Під поняття «основні засоби» потрапляє не будь-яке майно підприємства. Це матеріальні об'єкти, які підприємство використовує для різних видів своєї діяльності: виробництва товарів, надання послуг, виконання робіт, здачі в оренду та інших функцій.

В той час справедлива вартість — це сума, за якою можна продати актив або оплатити зобов’язання за звичайних умов на певну дату.

Під час складання фінансової звітності, передусім балансу, виникає потреба встановлення справедливої вартості. Так п. 16 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" зазначає, що підприємство повинно переоцінити об'єкт основних засобів, якщо його залишкова вартість значно (понад 10%) відрізняється від справедливої вартості на дату балансу.

Крім того проведення переоцінки основних засобів збільшує вартість активів та розмір капіталу в дооцінках, який є частиною власного капіталу. Це призводить до підвищення зацікавленості інвесторів та кредиторів.

Особливості переоцінки основних засобів

Варто знати, що після прийняття рішення про переоцінку одного об'єкта основних засобів, необхідно провести переоцінку всіх інших об'єктів групи, до якої належить основний засіб. При цьому групою основних засобів вважається сукупність однотипних за технічними характеристиками, призначенням i умовами використання основних засобів.

Під час встановлення справедливої вартості основних засобів виникають певні труднощі, зокрема це те, що вони визначається самим підприємством за ринковою вартістю, а у разі відсутності інформації про ринкову вартість – за відновною вартістю (сучасною собівартістю придбання за вирахуванням суми зносу на дату оцінки).  При цьому стандарт не передбачає її документального підтвердження під час переоцінки, відповідно можна використовувати будь-які видання, що подають ціни на відповідні основні засоби.

Проводячи переоцінку кожного об'єкта основних засобів необхідно здійснювати введення аналітичного обліку змін первісної вартості та їх зносу. Щоб провести наступні переоцінки та відобразити їх в бухобліку потрібно надати аналітичний облік також сумі дооцінки, яка вноситься в додатковий капітал і суму оцінки, яка вноситься на витрати.

Залишкова вартість переоцінюється окремо для кожного об'єкта і порівнюється зі справедливою вартістю. У підсумку сума зносу і первісна вартість коригується на індекс переоцінки, встановлений відношенням справедливої вартості до залишкової.

Хто може здійснювати переоцінку ОЗ

Важливо зауважити, що самостійно проводити переоцінку основних засобів підприємство не може. Це зазначено в ст. 8 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»: «Оцінка майна у випадках її обов'язкового проведення, зазначених у статті 7 цього Закону, виконана суб'єктами, які не є суб'єктами оціночної діяльності, визнається недійсною». Крім того, при самостійній оцінці можна випадково занизити базу оподаткування, приміром, з податку на прибуток, а подекуди і ПДВ. Тоді при перевірці буде нараховано штраф та пеню (ст. 123 та 129 ПКУ).

Якими документами оформлюється

Для проведення переоцінки основних засобів потрібен наказ або інший розпорядчий документ  керівника підприємства. У цьому документі повинно бути зазначено, які саме об’єкти ОЗ підлягають переоцінці. Також у наказі потрібно передбачити залучення незалежного оцінювача.

Результати переоцінки оформлюються відповідно до інформації, яка подається суб’єктом оціночної діяльності у вигляді звіту про оцінку. Висновки оцінювача заносяться до акту, відомості переоцінки вартості ОЗ або іншого первинного документу, згідно з яким переоцінка відображається у бухгалтерському обліку. В акті за кожним об'єктом, який переоцінюється, зазначаються його інвентарний номер, назва, рік введення в експлуатацію, строк корисного використання, ліквідаційна вартість, сума переоцінки. У відомості потрібно вказати по кожному з об’єкту, що переоцінюються, первісну вартість, знос, а також залишкову вартість, що були до переоцінки. Крім того, потрібно зазначити справедливу вартість та коефіцієнт індексації, відображаються показники щодо основних засобів після індексації — первісна вартість, знос, залишкова вартість, а також результати переоцінки — суми дооцінки (уцінки) залишкової вартості та зносу.

Замовити переоцінку основних засобів

Фахівці компанії "ЕКСПЕРТ ІН" володіють значним досвідом у проведенні робіт з оцінки та переоцінки основних засобів (основних фондів), як українських компаній, так і зарубіжних партнерів.

Акредитації компанії в комерційних структурах визначає гарантію якості послуг, що надаються в області переоцінки основних засобів  підприємств, а також вказують на професійний рівень в підході до проведення незалежної оцінки.

Звіт про оцінку, складений в компанії "ЕКСПЕРТ ІН", є офіційним документом і має повну юридичну силу.

Щоб отримати консультацію та замовити переоцінку основних засобів телефонуйте +38 (067) 232-20-22

Коментарі

  Підписатися  
Повідомити