Експертна оцінка майна та майнових прав

ЕКСПЕРТ ІН

Оціночна компанія

Тел.: +38 (067) 232-20-22

Здійснюємо експертну оцінку такого майна:

Додаткові послуги

Експертна оцінка майна — послідовній дій, що має на меті встановлення ринкової вартості майна

Проводимо експертну оцінку згідно із Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні". Відповідно до цього Закону оцінка майна та майнових прав - це процес встановлення їх вартості на дату оцінки за процедурою, яку визначають нормативно-правові акти. Цей процес є результатом практичної діяльності суб'єкта оціночної діяльності. Експертна оцінка майна є невід'ємною складовою юридичного оформлення зміни прав власності на майно.

Найпоширенішою метою проведення оцінки є розрахунок вартості майна, що слугує базою для оподаткування, нарахування інших зборів та платежів, що справляються згідно законодавства, при операціях з відчуження майна.

В основному, до нас звертаються, коли виникає необхідність:

 • здійснити експертну оцінку майна фізичних осіб для цілей передбачених Податковим кодексом України (купівля-продаж, обмін, дарування, спадкування (у визначених випадках), укладанні договорів застави/іпотеки між фізичними особами, довічного утримання і т.п.);
 • здійснити експертну оцінку майна для цілей бухгалтерського обліку (відображення активів підприємства за справедливою вартістю, постановка на баланс, списання з балансу);
 • здійснити експертну оцінку майна для встановлення / підтвердження рівня звичайних цін, при відчуженні активів підприємством;
 • здійснити експертну оцінку майна при переході на міжнародні стандарти фінансової звітності (в тому числі визначення справедливої вартості активів, згідно МФСЗ та МСБО, проведення тесту на знецінення активів, розрахунок обґрунтування строків корисного використання активів);
 • здійснити експертну оцінку майна для цілей застави (іпотеки), страхування;
 • розрахунку розміру матеріального збитку, завданого майну (затоплення, пожежа, ДТП);
 • здійснити розрахунок розміру упущеної вигоди, що виникла внаслідок невиконання договірних зобов’язань;
 • здійснити експертну оцінку майна для визначення розміру судового збору при майнових спорах;
 • здійснити експертну оцінку майна для розрахунку орендної ставки;
 • здійснити експертну оцінку майна для цілей викупу (приватизації) майна комунальної та державної форми власності;
 • здійснити оцінку корпоративних прав (часток, акцій) при виході учасника (засновника) зі статутного капіталу товариства для визначення розміру матеріальної компенсації;
 • здійснити оцінку майна/майнових прав в рамках виконавчого провадження (для прилюдних торгів);
 • провести рецензування Звіту про оцінку, що виконаний іншою компанією (у випадках, якщо існують обґрунтовані сумніви в достовірності такого звіту).

Будь-яка оцінка майна починається з укладання договору, істотними умовами якого повинні бути:

 • зазначення майна, що підлягає оцінці;
 • мета, з якою проводиться оцінка;
 • вид вартості майна, що підлягає визначенню;
 • дата оцінки;
 • строк виконання робіт з оцінки майна;
 • розмір і порядок оплати робіт;
 • права та обов'язки сторін договору;
 • умови забезпечення конфіденційності результатів оцінки, інформації, використаної під час її виконання;
 • відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору.

Звіт про оцінку - експертний висновок про проведення оцінки

Результатом проведення експертної оцінки майна будь-якого виду є письмовий висновок у вигляді Звіту про оцінку. Законодавство чітко визначає вимоги до оформлення цього документа та регламентує послідовність та повноту інформації, яка повинна бути зазначена у звіті. Так, згідно національних стандартів та закону України «Про оцінку майна…» , у звіті про оцінку повинні зазначатися етапи проведення незалежної оцінки майна, здійснені оціночні процедури, міститися висновок про вартість, а також зібрані оцінювачем вихідні дані та інша інформація.

 

В рамках проведення оцінки майна, оцінювачем повинно бути здійснено наступні дії:

 • ознайомлення з об'єктом оцінки, збирання та оброблення вихідних даних та іншої інформації, необхідної для проведення оцінки (аналіз повноти наданих Замовником документів, підтвердження його правових підстав на замовлення цієї оцінки і т.п.);
 • ідентифікація об'єкта оцінки та пов'язаних з ним прав, аналіз можливих обмежень та застережень, які можуть супроводжувати процедуру проведення оцінки та використання її результатів (особистий натурний огляд майна (в разі неможливості такого огляду – прийняття рішення про можливість проведення оцінки без огляду на підставі достатності наданих вихідних даних для ідентифікації майна), опис можливих застережень та обмежень , що виникли в результаті ідентифікації об’єкта та аналізу прав на нього);
 • вибір необхідних методичних підходів, методів та оціночних процедур, що найбільш повно відповідають меті оцінки та обраній базі, визначеним у договорі на проведення оцінки, та їх застосування;
 • узгодження результатів оцінки, отриманих із застосуванням різних методичних підходів;
 • складання звіту про оцінку майна та висновку про вартість об'єкта оцінки на дату оцінки.

Користувачам звіту слід звертати увагу на те, щоб оцінювачі, які підписали звіт про оцінку майна мали усі необхідні кваліфікаційні свідоцтва за напрямами, які відносяться до оцінюваного майна (чинні на момент проведення оцінки), а саме оціночна компанія мала дійсний сертифікат суб’єкта оціночної діяльності.

В разі недотримання оцінювачами та суб’єктами оціночної діяльності вимог законодавства з питань оцінки майна, виникає ризик, що звіт, складений з порушеннями вимог законодавства, може бути оскаржений в судовому порядку.

Якщо Замовник оцінки або інша особа, орган чи держустанова, які зацікавлені в критичному та неупередженому розгляді певного виконаного звіту про оцінку, мають на меті встановити відповідність такого звіту вимогам законодавства, вони звертаються в першу чергу до іншої оціночної компанії (оцінювача) для рецензування «спірного» звіту. За результатами рецензування , надається письмовий висновок у вигляді Рецензії на звіт про оцінку майна.

Залежно від класифікації звіту, що підлягав рецензуванню та яка зазначена в Рецензії, Замовник рецензування приймає рішення про оскарження результатів оцінки в судовому порядку, подаючи Рецензію (в разі, якщо вона містить негативну класифікації звіту) до органів судової влади , як підставу оскарження результатів оцінки.

 

Cуб'єкти оціночної діяльності

Встановлення оціночної вартості майна і майнових прав проводить суб'єкт оціночної діяльності, який повинен відповідати вимогам, що встановлюються правилами організації системи зовнішнього контролю якості, затвердженими Фондом державного майна, іншим вимогам законодавства. Інформація про даного суб'єкта оціночної діяльності включена до Державного реєстру оцінювачів.

Оцінювачами (експертами) можуть бути особи, які склали кваліфікаційний іспит та одержали кваліфікаційне свідоцтво оцінювача відповідно до вимог Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні".

Оціночна компанія ТОВ «ЕКСПЕРТ ІН» має в своєму штатному складі Оцінювачів, що володіють вітчизняними та міжнародними кваліфікаційними документами з оцінки майна.

 

Штатний склад Оцінювачів та чинний сертифікат суб’єкта оціночної діяльності, що виданий ТОВ «ЕКСПЕРТ ІН», дозволяє нам здійснювати діяльність за такими напрямками:

 • напрям 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»:

спеціалізація 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них»;

спеціалізація 1.2 «Оцінка машин і обладнання»;

спеціалізація 1.3 «Оцінка колісних транспортних засобів»;

спеціалізація 1.4 «Оцінка літальних апаратів»;

спеціалізація 1.5 «Оцінка судноплавних засобів»;

спеціалізація 1.7 «Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність».

 

 • напрям 2 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності»:

спеціалізація 2.1 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності)»;

спеціалізація 2.2 «Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності».

За роки роботи на ринку, ми здобули репутацію професійного та надійного партнера. Наші фахівці – досвідчені експерти-оцінювачі та судові експерти, готові запропонувати Вам комплексні рішення з питань проведення оцінки майна та майнових прав для потрібних Вам цілей.

Ми суворо дотримуємося усіх вимог законодавства щодо проведення експертної оцінки майна, тому, звертаючись до нас, ви можете бути впевнені, що Звіт про оцінку виготовлений у відповідності із нормативно-правовою базою, та має повну юридичну силу.