оцінка акцій

Оцінка акцій для процедури Squeeze out

Оприлюднено

Оціночна компанія "Expert IN" проводить експертну оцінку акцій, в тому числі для процедури Squeeze out. В нас працюють фахові оцінювачі з великим досвідом роботи, що дає нам змогу запропонувати якісні  послуги в адекватні терміни і за прийнятними цінами. Щоб замовити послугу чи отримати консультацію експерта телефонуйте за номером:  +38 (067) 232-20-22

Що таке примусовий викуп акцій або Squeeze out

В останні роки в Україні відбувається реформування законодавства щодо акціонерних товариств. Зокрема, на це вплинуло підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Серед іншого, ст. 387 Угоди передбачала обов'язок Сторін "співпрацювати в питаннях захисту прав акціонерів і подальшого розвитку політики корпоративного управління відповідно до міжнародних стандартів, а також в питаннях поступового зближення з правилами і рекомендаціями ЄС в цій сфері". В якості однієї з таких реформ було прийнято Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах "№ 1983 VIII (далі - Закон), який ввів в національну правову систему механізми Сквіз-ауту та Сел-ауту, а також удосконалив процедуру викупу акцій новим контролюючим акціонером на вимогу інших акціонерів.

Примусовий викуп акцій або Сквіз-аут (від англ. Squeeze out - «витіснення», «видавлювання») - передбачена законодавством процедура обов'язкового продажу акцій міноритарних акціонерів (без їх згоди) крупному акціонерові в якості завершального етапу придбання ним акцій акціонерного товариства, що здійснюється за допомогою процедури добровільної або обов'язкової пропозиції, в результаті якої великим акціонером скуповується домінуючий пакет акцій (зазвичай не менше 90-98% величини статутного капіталу).

Дзеркальним відображенням права на Сквіз-аут є право міноритарних акціонерів на Селл-аут (право вимоги обов'язкового для великого акціонера викупу акцій міноритарних акціонерів при наявності бажання останніх). Надається міноритарним акціонерам при тих же умовах, при яких право на Сквіз-аут настає у великих акціонерів.

З точки зору економічної доцільності примусовий викуп акцій розглядається як можливість завершити процес консолідації акцій акціонерного товариства в руках одного акціонера або кількох афілійованих між собою акціонерів на умовах, максимально вигідних як для набувача, так і для міноритарних акціонерів. Логіка при цьому полягає в тому, що, з одного боку, у великих акціонерних товариствах в особі, яка прагне здійснити придбання контролю над товариством за допомогою консолідації його акцій, практично немає шансів викупити всі акції, навіть в разі пропозиції вигідної ціни (хоча б просто в силу наявності «мертвих душ» у реєстрі). З іншого боку, при зосередженні в руках одного акціонера крупного пакета акцій, ліквідність таких акцій різко знижується, і міноритаріям практично неможливо реалізувати свої акції за вигідною ціною на публічному ринку. Контроль за процедурою примусового викупу і за ціноутворенням по угоді дозволяє максимально врахувати інтереси обох сторін.

 

Яким чином реалізується Squeeze-out (Сквіз-аут)?

  1. Власник повідомляє акціонерне товариство про початок реалізації свого права.
  2. Здійснюється комплекс заходів із всебічного розкриття інформації про початок процедури squeeze-out.
  3. Акціонери повідомляються про умови, спосіб та ціну обов’язкового продажу належних ним акцій.
  4. Власник перераховує кошти на рахунок умовного зберігання (ескроу).
  5. НДУ зараховує акції на рахунок власника, який отримує 100% товариства.

 

Законодавче врегулювання

Стаття 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства» регулює порядок обов'язкового продажу акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакету акцій (пакету в розмірі 95% і більше простих акцій акціонерного товариства).

Відповідно до Закону, ціною обов'язкового викупу акцій повинна бути найбільша з таких:

1) ринкова вартість акцій товариства, яка визначена суб'єктом оціночної діяльності за станом на останній робочий день, що передує дню набрання чинності вимоги власника (власників) домінуючого пакету акцій;

2) найбільша ціна акції, по якій заявник вимоги, його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним (заявником), придбали акції цього товариства протягом 12 місяців, що передують даті створення домінуючого контрольного пакета акцій, включно з датою утворення пакета ;

3) найвища ціна, по якій заявник вимоги, його афілійовані особи, або треті особи, що діють спільно з ним, опосередковано придбали право власності на акції цього товариства протягом 12 місяців, що передують даті створення такою особою домінуючого контрольного пакета акцій товариства, включно з датою утворення, за умови, що вартість акцій товариства, які прямо або опосередковано належать такій юридичній особі, за даними її останньої річної фінансової звітності, становить не менше 90% від загальної вартості активів такої юридичної особи.

Закон України «Про акціонерні товариства» (ст. 65-3, п.п. 6 і 7) передбачає також, що якщо заявник, його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним, не виконали зобов'язання, передбачені статтями 65 або 65-1 цього Закону в разі придбання контрольного пакета акцій, то ціною обов'язкового продажу акцій є найбільша подвоєна ціна з перерахованих вище цін.

 

Оцінка акцій при процедурі Squeeze out

Варто звернути увагу на абз. 3 ч. 2 ст. 65 1 Закону «Про акціонерні товариства», яким передбачено обов'язок Наглядової ради публічного АТ (або виконавчого органу, якщо створення Наглядової ради не передбачено статутом) протягом п'яти робочих днів з дня отримання інформації про придбання новим акціонером контрольного пакета акцій затвердити ціну придбання акцій. Порядок і способи визначення ціни акцій для цілей викупу вказані в ч. 3 ст. 65 1 Закону про АТ, яка відсилає нас до ст. 8 Закону про АТ. У разі якщо акції емітента є ліквідним інструментом (випадок нечастий), і в їх відношенні можна розрахувати середній біржовий курс, то проблем з тимчасовими витратами на проведення оцінки виникнути не повинно, - кожна з п'яти нині діючих ліцензованих фондових бірж надає оперативні дані про повний загальний середній біржовий курс (або його відсутність) протягом 1 - 2 робочих днів з моменту подачі емітентом (або іншою зацікавленою особою) відповідного письмового запиту в електронній формі.

Але що робити, якщо обсяг угод з акціями емітента за три останні місяці не дозволяє зафіксувати середній біржовий курс? В такому випадку Наглядова рада (або виконавчий орган, якщо створення Наглядової ради не передбачено статутом) зобов'язана залучити професійного суб'єкта оціночної діяльності (оцінювача), який підготує звіт про оцінку акцій.

Окремо слід згадати про особливості проведення оцінки після вступу в силу Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів "від 16 листопада 2017 року № 2210-VIII (далі - Закон про зміни).

Зокрема, Закон про зміни передбачає, що всі емітенти, які здійснили публічне розміщення цінних паперів до набрання ним чинності, вважаються такими, які не здійснили публічну пропозицію цінних паперів (крім емітентів, що оприлюднили повідомлення про зворотне), і до таких АТ застосовуються положення Закону «Про акціонерні товариства» в частині регулювання приватних АТ. Виняток складають емітенти, акції яких знаходяться в лістингу станом на день набрання чинності Закону про зміни (п. 4 Перехідних положень Закону про зміни).

Цей закон передбачає, що лістингом є сукупність процедур з включення цінних паперів до реєстру фондової біржі (п. 9 ч. 1 ст. 1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок").  Водночас законодавство визначає біржовий реєстер як складову біржового списку, що містить інформацію щодо лістингових цінних паперів (пп. 5 п. 2 Розділу I Положення про функціонування фондових бірж).

Таким чином, якщо акції акціонерного товариства не є лістинговими цінними паперами, але знаходяться в біржовому списку, в рамках процедур викупу акцій новим контролюючим акціонером на вимогу інших акціонерів, до них застосовуються положення ст. 65. Остання, будучи застосовна до приватних АТ, встановлює обов'язок провести оцінку акцій професійним оцінювачем відповідно до ст. 8 Закону про АТ, яка, в свою чергу, передбачає, що ринкова вартість емісійних цінних паперів, які перебувають в обігу на фондових біржах, визначається як середній біржовий курс таких цінних паперів за останні три місяці їх обігу.

 

Вартість оцінки та необхідні документи

Вартість послуг з оцінки для процедури Сквіз-аут (викупу акцій) та термін їх виконання визначається індивідуально в кожному випадку,  адже спочатку потрібно проаналізувати вихідні дані та зрозуміти об’єм роботи саме по конкретному підприємству.

Визначення обсягу роботи проходить у два етапи:

  • ознайомлення із балансом підприємства за останній звітний період та звітом про фінансові результати;
  • в залежності від того, що знаходиться на балансі підприємства, проводиться запит розшифровок певних рядків балансу. І тільки після цього буде зрозумілий обсяг роботи з оцінки акцій, а відповідно і вартість/термін виконання роботи.

Щоб замовити оцінку акцій та отримати консультації експерта, телефонуйте за номером +38 (067) 232-20-22

 

Коментарі

  Підписатися  
Повідомити