Як розрахувати ринкову вартість акцій

Оприлюднено

Акція - особливий вид цінних паперів, які дають власнику право на отримання частки прибутку емітента та участь в управлінській діяльності акціонерного співтовариства.

Дохід від акцій можна отримувати двома способами. Перший спосіб - у вигляді дивідендів, процентних відрахувань доходу підприємства. Другий спосіб полягає в купівлі-продажу акцій на фондовій біржі.

Поняття ринкової ціни

Важливою характеристикою акції є її ринкова ціна - вартість акції на ринку в певний момент часу. Якщо ринкову ціну помножити на число розміщених акцій, то результатом буде капіталізація компанії (ринкова вартість власних коштів компанії-емітента). Дану ціну можна спрогнозувати і здійснити відповідні операції купівлі-продажу з метою отримання прибутку.

Як відомо, номінальна вартість акції визначається при першому випуску. Вона зазначається в акції, і дивіденди розраховуються, виходячи з цієї ціни. Проте, надходячи на фондовий ринок, фактична ціна акції змінюється. Тому потрібно розраховувати вартість окремої акції перед кожною угодою купівлі-продажу.

Причини зміни ринкової ціни акцій

  • конкурентне становище компанії на фінансовому ринку;
  • взаємовідносини великих фінансових корпорацій між собою;
  • макроекономічна стабільність держави, в якій знаходиться компанія-емітент;
  • стан світової економіки;
  • попит і пропозиція на акції;
  • політичні стосунки між державами.

Підходи до оцінки цінних паперів (акцій)

Для оцінки пакету акцій товариства можуть застосовуватися такі підходи:

Затратний - найпоширеніший підхід оцінки цінних паперів та заснований на припущенні про те, що вартість акцій визначається витратами на створення ідентичного об'єкта з урахуванням отримання винагороди за інвестування.

Іншими словами, вартість акцій являє собою суму витрат на створення такої ж компанії, з точно такими ж активами і в аналогічній ринковій ніші, а також надбавку у вигляді обґрунтованого прибутку Інвестора. При цьому, з отриманої оціночної вартості віднімається заборгованість компанії перед кредиторами.

Недоліком даної концепції є неможливість врахувати перспективи розвитку бізнес-емітента.

Дохідний підхід

Відповідно до діючих стандартів дохідний (прибутковий) підхід - це сукупність методів визначення вартості об'єкта оцінки, які базуються на розрахунках очікуваних доходів. При оцінці вартості компанії за цим критерієм дохід розглядається як основний фактор, що визначає величину вартості об'єкта. За інших рівних умов чим більше дохід, принесений об'єктом оцінки, тим більше величина його вартості. При цьому мають значення тривалість періоду отримання можливого доходу, ступінь і вид ризиків. Іншими словами, дохідний підхід - це визначення сучасної поточної вартості майбутніх доходів, які виникнуть в результаті використання активів і можливого подальшого їх продажу.

Розглянутий метод оцінки вважається найбільш прийнятним з точки зору цілей інвестування, адже, будь-який інвестор, який вкладає кошти в діюче підприємство, в результаті отримує не набір активів, що складається з будівель, споруд, машин, обладнання, нематеріальних цінностей і т.д., а потік майбутніх доходів, які дають йому можливість окупити вкладені кошти, отримати прибуток.

Порівняльний підхід оцінки акцій

В основі оцінки акцій порівняльним підходом (іноді званим ринковим) лежить принцип заміщення, який передбачає, що покупець не витратить на оцінюваний пакет суму, яка перевищує ціну придбання аналогічного пакету цінних паперів, що володіє аналогічною корисністю. Іншими словами, найбільш вірогідною величиною вартості оцінюваної компанії може бути реальна ціна продажу аналогічної фірми, зафіксована ринком.

Застосовуючи методи оцінки, засновані на порівняльному підході, потрібно коригувати активи і пасиви компанії до їх оціненої ринкової вартості.

Методи оцінки акцій

В рамках кожної з наведених концепцій можуть застосовуватися різноманітні методи оцінки ринкової вартості акцій, доцільність використання яких визначається залежно від конкретної ситуації.

Оцінка акцій методом дисконтування майбутніх потоків є однією з методик, що використовуються при дохідному підході. Даний метод оцінки вартості пакетів акцій доцільно використовувати в тому випадку, якщо очікувані рівні грошових потоків істотно відрізняються від нинішніх і підлягають обґрунтованому визначенню.

В рамках дохідної концепції також застосовується метод капіталізації прибутку. В даному випадку розраховується нормалізований грошовий потік, заснований на твердженні, що Поточні фінансові надходження сумірні з прогнозованими грошовими потоками. Метод капіталізації прибутку застосуємо для бізнес-емітентів, дохід яких є стабільним, а суми майбутніх витрат, доходів і очікувані темпи зростання є передбачуваними.

Оцінка акцій методом чистих активів застосовується в умовах витратної концепції. Дана методика визначає вартість об'єкта оцінки як різниця поточної ринкової вартості суми всіх активів і пасивів компанії-емітента, скоригованих на конкретну дату.

Метод ринку капіталу - одна з методик, яка використовується при порівняльному підході. Вона ґрунтується на інформації про ціни, які були сплачені за акції аналогічних компаній на фондових ринках. При необхідності отримана інформація коригується, будучи орієнтиром для розрахунку ринкової вартості оцінюваних пакетів цінних паперів.

Метод продажів (угод) по суті, є окремим випадком попереднього методу. При цьому головною відмінністю є те, що метод продажів грунтується на цінах покупки контрольних пакетів акцій схожих або аналогічних компаній.

Варто враховувати, що в процесі оцінювання може знадобитися визначення вартості не всіх 100% акцій компанії, а лише окремого пакету. Тому необхідною умовою при оцінці вартості є визначення ще одного факту: контрольним або неконтрольним є оцінюваний пакет.

Важливість оцінки акцій

Потреба у визначенні ринкової вартості підприємства виникає при вирішенні безлічі завдань майнового характеру, що мають важливе економічне значення для майбутнього існування об'єктів власності на цільовому ринку. Серед таких завдань можна виділити здійснення купівлі-продажу підприємства в цілому або його часток, обґрунтування суми кредиту під заставу майна, визначення додаткової емісії акцій, розрахунок страхових сум для страхувальників і виплат при настанні страхового випадку, обчислення раціональних сум податків, проведення переоцінки основних виробничих фондів, прийняття рішення про банкрутство підприємства та ін.

Замовити експертну оцінку акцій

З усіх цінних паперів, що обертаються сьогодні на ринку, акції є найбільш поширеними. Оцінка акцій-трудомісткий процес, що вимагає багатьох спеціальних знань: фінансових, юридичних, економічних, виробничих, маркетингових та інших.

Оціночна компанія "ЕКСПЕРТ ІН" допоможе вам в оцінці акцій підприємства. Звертаючись в нашу компанію, ви позбавляєте себе від ризику зіткнутися з непрофесіоналізмом – послуги оцінки у нас надають тільки справжні експерти ринку.

Щоб отримати консультації чи замовити послугу – телефонуйте за номером +38 (067) 232-20-22

Коментарі

  Підписатися  
Повідомити